Over mijn klanten

Waarom kiezen mijn klanten voor coaching in hun leiderschap?

Ze zijn óf net ges­tart als man­ag­er of directeur óf zit­ten een aan­tal jaar in die func­tie.  Ze zijn ambitieus en betrokken. Als van nature nemen ze veel ver­ant­wo­ordelijkheid op zich en ze zijn bereid om hard te werken.

Ze werk soms te hard. Daarom zoeken ze naar meer struc­tu­ur en focus. Weten welke keuzes ze willen maken.

Ze besef­fen dat ze door een betere bal­ans tussen werk en privé meer rust gaan ervaren. Ze willen hun werk­plezi­er terug vin­den en thuis weer kun­nen zijn wie ze eerst waren.

Ze willen klaar zijn voor de komende jaren, met con­crete doe­len om naar­toe te werken. 

Daar­voor zoeken ze hulp van iemand die ze een tijd­je op weg helpt, hen coacht in hun lei­der­schap, zodat ze daar­na weer zelf verder kun­nen. Iemand met ken­nis van zak­en. Die zow­el coacht als op strate­gisch niveau mee kan denken.

 

Meer inzicht minder onrust

Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing kreeg ik staps­gewi­js steeds meer inzicht in mijn eigen han­de­len. Ik weet nu waar voor mij de trig­gers liggen, waar ik energie van kri­jg en wat stress oplev­ert. Emmy nam mij op een opbouwende manier mee. Ze is heel toe­ganke­lijk, legt de spiegel voor en door haar manier van vra­gen stel je je makke­lijk open. Met de opgedane ken­nis kan ik meteen in de actie! Ik heb nu min­der onrust, omdat ik weet wat ik wil. Daar kan ik mee aan de slag. 

Sylvia Bon­nema — Man­ag­er Con­cern Admin­is­tratie Stadgenoot

De juiste verandering in mijn leiderschap

Tij­dens lei­der­schap­scoach­ing wist Emmy mij pre­cies te rak­en. Zo hielp ze mij om het ent­hou­si­asme in mijzelf op te zoeken en om te zetten in de prak­tijk. Emmy was in staat om voor de juiste veran­der­ing te zor­gen en mij te prikke­len op de manier die echt bij mij past. 

Fer­di Bakker - Com­mer­cieel directeur BLS

Vinger op de zere plek, direct leiderschap ontwikkelen

Emmy legde snel de vinger op de ‘zere plek’ en om ver­vol­gens direct en posi­tief onder­s­te­un­ing te bieden bij de ontwik­kel­ing van mijn lei­der­schap. De coach­ing was op een opbouwende en empathis­che manier. Eerlijk, kor­daat en to the point. In haar prak­tijk in Zalt­bom­mel heerst een huiselijke sfeer. Een plek waar ik mezelf mag zijn.

Elze Frie — Directeur Elliz in com­pa­ny, Vrouw van het jaar Zaltbommel

Profiel van mijn klant 

-

Leiderschapscoaching

Man­ag­er of directeur

35 tot 55 jaar

0 tot 5 jaar in managementpositie

HBO+/WO

Ambitieus

Authen­tiek en eerlijk

Is een nuchtere doorpakker

Heeft een gezin en is maatschap­pelijk betrokken

Komt uit Gelder­land, Zuid-Hol­land, Zee­land, Noord-Bra­bant, Lim­burg of Utrecht.

 

Na teamcoaching had iedereen dezelfde focus

We waren een opstar­tend team. Voorheen maak­ten we als team vaak onze keuzes op basis van onder­buikgevoel. Een duidelijke richt­ing ont­brak.
De team­coach­ing door Emmy kwam voor ons op het juiste moment. Ze was resul­taat­gericht, mee­denk­end en gaf ons het gevoel dat we het echt samen deden.
Het werken met Emmy heeft ons team een heldere visie en missie opgeleverd. Als team hebben we nu heel scherp waar we voor staan en iedereen heeft dezelfde focus.

Nicky van Berkel — Head of Legal Vebego

Door teamcoaching elkaar beter leren kennen

Wij vol­gden een team­coach­ing bij Emmy. Ik heb de begelei­d­ing van als zeer pro­fes­sioneel maar tegelijk­er­ti­jd ook heel down-to-earth en open ervaren. Emmy pikt snel op welke zak­en er in een spec­i­fieke casus het meeste impact hebben op het lei­der­schap. Ze neemt hele hele team mee in haar denkpro­ces, daar­door hebben we als bestu­ur ontzettend veel geleerd. We hebben onszelf en elka­ar beter leren kennen!

Irene Augustei­jn — Voorzit­ter van bestu­ur Sticht­ing Dierenop­vang de Bommelerwaard

Profiel van mijn klant 

-

Teamcoaching

Man­age­ment­team of team van professionals

0 tot 2 jaar in deze samenstelling

HBO+ / WO-werkniveau

Ambitieus

Intrin­siek gemotiveerd

Onder­zoek­end en bereid tot zelfreflectie

Organ­isatie van 30 tot 300 medewerkers

 

Scherpte en betrokkenheid geven juiste inzichten

Gedurende de col­leges ‘Lei­der­schap en Cul­tu­ur’ geeft Emmy blijk van een grote parate ken­nis op gebied van cul­tu­ur én lei­der­schap. In de per­soon­lijke con­tacten vind ik haar betrokken, scherp en in staat snel, op maat te schake­len en helpt ze de juiste inzicht­en te verkri­j­gen. Emmy weet stur­ing te geven aan en con­t­role te houden over zow­el het pro­ces als het team.

Anton Spijk­ers — Hogeschooldo­cent Bedri­jf­skunde Hogeschool Rotterdam