De Kernvisie

Kernvisie

Alle voor­gaande bouw­ste­nen vor­men input voor de negende bouw­steen: de Kern­visie. De Kern­visie is het droombeeld van de ide­ale toekomst van jouw team of organ­isatie. Om te kun­nen dromen moet je je gedacht­en de vri­je loop kun­nen lat­en. Maar dat is niet zo gemakke­lijk, omdat veel bedri­jven erg taakgericht zijn en weinig ruimte lat­en om onbe­van­gen te filosofer­en over de toekomst.

Zon­der dromen en een visie komt een organ­isatie of team echter niet tot grote presta­ties.

 

 

 

“Te veel bedrijven zijn gevangenissen voor de menselijke ziel.”

- Charles Handy

 

De kunst van een gezamenlijk inzicht

Het woord ‘visie’ vin­dt zijn oor­sprong in het Lati­jnse videre. Dat betekent “zien, inzien, inzicht hebben”. Bij het for­muleren van de Kern­visie is het de kun­st om als lei­der­schap­steam een geza­men­lijk inzicht te creëren. De Kern­visie is daarmee een toekom­st­d­room welke gedeeld wordt door alle betrokke­nen. Deze droom gaat over ‘wat’ je wilt bereiken en nog niet om ‘hoe’ dat gaat gebeuren.

 

Een complete Kernvisie geeft antwoord op een aantal vragen:

Om echt een goede Kern­visie te ontwikke­len, is het belan­grijk dat de mak­ers de moed tonen om buiten de gebaande paden te denken en ruimte bieden aan onortho­doxe ideeën.

 

Welk onortho­dox idee zou jij in je visie willen opne­men?

 

De Kernvisie betrekt

Om de Kern­visie te realis­eren is niet alleen het lei­der­schap­steam nodig. De gehele organ­isatie is nodig om de betrokken­heid te creëren die daar voor nodig is. Wan­neer jul­lie met het lei­der­schap­steam de  visie hebben ont­wor­pen, helpt het om ook de mensen om jul­lie heen te lat­en bij­dra­gen. Zij kun­nen dat doen door het toet­sen en fijn sli­jpen van de Kern­visie. Je zult dan ook merken dat er in de rest van de organ­isatie veel ken­nis over de toekomst zit. Deze ken­nis is zeer waarde­vol voor een volledi­ge Kern­visie.

Een Kern­visie geeft richt­ing en duidelijkheid, maar heeft daar­naast ook als doel om te inspir­eren. Inspi­ratie helpt de mensen in de organ­isatie om mee te werken aan de droom van de Kern­visie. Ook creëert een inspir­erende Kern­visie betrokken­heid van de buiten­wereld bij jul­lie organ­isatie.

 

Hoe kun jij de rest van jouw organ­isatie lat­en bij­dra­gen aan de visie?

 

En dan nu: simpel!

Vol­gens man­age­ment­denker War­ren Ben­nis is een visie ges­laagd als je hem, een­maal geho­ord, niet meer kan ver­geten. Schets dus een ambitieus en inspir­erend beeld!

 

 

Hoe een moeder geïnspireerd werd door de visie van haar dochter

Katharine Cook Brig­gs was een intel­li­gente en belezen vrouw.  In 1923 Carl Jung’s  las zij Psy­chol­o­gis­che Types en zo ont­dek­te zij een manier om de ver­schillen tussen mensen op een posi­tieve manier te beschri­jven.

Isabel was de dochter van Katharine. Zij werd erg gegrepen door de ver­schikkin­gen van de Tweede Werel­door­log en wilde daar iets aan doen. Zij ontwikkelde de vol­gende visie: “door mensen inzicht te geven in per­soon­lijkhei­dsver­schillen, kun­nen we helpen con­flicten in de toekomst te ver­mi­j­den”.

Geïn­spireerd door deze visie stelde Katharine aan Isabel voor om een per­soon­lijkhei­dsindi­ca­tor te ontwikke­len gebaseerd op de the­o­rieën van Jung. Moed­er en dochter werk­ten hier jaren­lang samen aan en zo werd de wereld­beroemde per­soon­lijkhei­dsvra­gen­li­jst ‘MBTI’ geboren.

 

 

Gebruik alles wat je hebt


Voor het lei­den van organ­isaties en teams zijn veel man­age­ment­vaardighe­den nodig. Daar­voor gebruik je je link­er­hersen­helft. Deze hersen­helft wordt gekop­peld aan strate­gie, ratio­naliteit, log­i­ca, en cijfers. In de west­erse cul­tu­ur en ons school­sys­teem wordt er veel nadruk gelegd op de processen van deze hersen­helft. Daar­door is deze bij veel lei­ders goed ontwikkeld.

Om een goede lei­der te zijn, moet je naast je link­er­hersen­helft ook gebruik mak­en van je  cre­ativiteit, intuïtie, nieuws­gierigheid en fan­tasie. Dat zijn de processen van je rechter­hersen­helft.

Voor het ontwikke­len van een visie zet je voor­namelijk je rechter­hersen­helft in. Deze hersen­helft kun je extra stim­uleren door het luis­teren naar (klassieke) muziek en zak­en beeldend te mak­en mid­dels tekenin­gen.

Wan­neer je met de rechter­helft een visie ontwikkeld hebt, check je met het link­erdeel van je brein de visie op log­i­ca, begri­jpelijkheid en een­voud. Voor een goede visie laat je dus je bei­de hersen­helften krak­en en gebruik je je gehele brein.

 

Je onbewuste aan het werk

Op onbe­wust niveau weet je vaak heel goed wat je per­fecte plaat­je is. Wan­neer je je onbe­wuste toekom­st­beeld con­creet maakt, kun je dit ver­tal­en naar een visie. Een visie die je kunt delen met anderen. De visie kan dan een kom­pas bieden bij moeil­ijke keuzes en een lei­draad zijn bij het mak­en van plan­nen.

 

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”

- Albert Ein­stein

 

 

Om je onbe­wuste toekom­st­beeld bewust te mak­en, kun je gebruik mak­en van gelei­de visu­al­isatie.  Bij een gelei­de visu­al­isatie laat je iemand je helpen bij het creëren van men­tale beelden. Deze per­soon laat je de toekomst inbeelden en aan de hand van vra­gen helpt hij of zij jou bij het steeds con­creter mak­en van jouw plaat­je. Wan­neer je visu­aliseert dat je over een aan­tal jaar een suc­cesvolle en fijne organ­isatie hebt,  ga je dat ook zo voe­len. Wan­neer je je overgeeft aan dat gevoel, zie je ver­vol­gens heel helder je gewen­ste toekomst voor je. Door hier bij stil te staan en alles voor je te zien, ontstaat er vaak ook daad­w­erke­lijk overzicht en wor­den pri­or­iteit­en helder.

Om je cre­ativiteit en fan­tasie van je rechter­hersen­helft extra te stim­uleren, helpt het erg goed om je gewen­ste toekom­st­beeld en jouw visie te teke­nen. Bij veel mensen lev­ert dit een rijkere visie op dan wan­neer ze hun visie direct uitschri­jven.

 

 

De negende Bouwsteen: De Kernvisie in het kort

Alle voor­gaande bouw­ste­nen vor­men input voor de negende bouw­steen: de Kern­visie. Bij het for­muleren van de Kern­visie is het de kun­st om als lei­der­schap­steam een geza­men­lijke toekom­st­d­room te creëren. Deze droom gaat over ‘wat’ je wilt bereiken en nog niet om ‘hoe’ dat gaat gebeuren. Wan­neer het lei­der­schap­steam de visie heeft ont­wor­pen, helpt het om ook de mensen om hen heen te lat­en bij­dra­gen.

Een Kern­visie geeft richt­ing en duidelijkheid, maar heeft daar­naast ook als doel om te inspir­eren. Een visie is ges­laagd als je hem, een­maal geho­ord, niet meer kan ver­geten.

Op onbe­wust niveau weet je vaak heel goed wat je per­fecte plaat­je is. Wan­neer je je onbe­wuste toekom­st­beeld con­creet maakt, kun je dit ver­tal­en naar een visie. Een visie die je kunt delen met anderen. De visie kan dan een kom­pas bieden bij moeil­ijke keuzes en een lei­draad zijn bij het mak­en van plan­nen.

 

 

De tien bouwstenen voor presteren zijn:

 1. De Kerngedachte
 2. Het Kern­prod­uct
 3. Het Kern­pro­ces
 4. De Kern­waar­den
 5. De Ker­nover­tuigin­gen
 6. De Kern­com­pe­ten­ties
 7. Het Kern­team
 8. De Kernkwaliteit­en
 9. De Kern­visie
 10. De Kern­bood­schap

De eerste zes bouw­ste­nen vor­men samen het Kern­profiel.

De Kernvisie

 

Alle voor­gaande bouw­ste­nen vor­men input voor de negende bouw­steen: de Kern­visie. De Kern­visie is het droombeeld van de ide­ale toekomst van jouw team of organ­isatie. Om te kun­nen dromen moet je je gedacht­en de vri­je loop kun­nen lat­en. Maar dat is niet zo gemakke­lijk, omdat veel bedri­jven erg taakgericht zijn en weinig ruimte lat­en om onbe­van­gen te filosofer­en over de toekomst.

Zon­der dromen en een visie komt een organ­isatie of team echter niet tot grote presta­ties.

“Te veel bedrijven zijn gevangenissen voor de menselijke ziel.”

- Charles Handy

 

De kunst van een gezamenlijk inzicht

Het woord ‘visie’ vin­dt zijn oor­sprong in het Lati­jnse videre. Dat betekent “zien, inzien, inzicht hebben”. Bij het for­muleren van de Kern­visie is het de kun­st om als lei­der­schap­steam een geza­men­lijk inzicht te creëren. De Kern­visie is daarmee een toekom­st­d­room welke gedeeld wordt door alle betrokke­nen. Deze droom gaat over ‘wat’ je wilt bereiken en nog niet om ‘hoe’ dat gaat gebeuren.

 

Een complete Kernvisie geeft antwoord op een aantal vragen:

 • Welk beeld hebben wij van de toekomst van ons land, onze regio, de wereld?
 • Welke ontwik­kelin­gen zijn van belang voor onze organ­isatie?
 • Welke ontwik­kelin­gen van de markt, branche en klanten hebben impact op onze toekomst?
 • Hoe zien onze lange ter­mi­jn ambities eruit?
 • Welke Kerngedachtepast bij onze wensen?
 • Welk Kern­pro­ductlev­eren wij bij ons vooruitzicht?
 • Welke com­po­nen­ten in het Kern­pro­ces­zor­gen er over een aan­tal jaren voor dat wij ons Kern­prod­uct goed lev­eren?
 • Welke Kern­waar­de­nen Ker­nover­tuigin­gen passen bij  onze toekom­st­d­room?
 • Hoe ziet ons ged­roomde Kern­team­er uit?
 • Welke Kern­com­pe­ten­tieswor­den in de komende jaren belan­grijk?
 • Welke Kernkwaliteit­en­bepalen in de toekomst ons onder­schei­dend ver­mo­gen?

Om echt een goede Kern­visie te ontwikke­len, is het belan­grijk dat de mak­ers de moed tonen om buiten de gebaande paden te denken en ruimte bieden aan onortho­doxe ideeën.

 

 

Welk onortho­dox idee zou jij in je visie willen opne­men?

 

 

De Kernvisie betrekt

Om de Kern­visie te realis­eren is niet alleen het lei­der­schap­steam nodig. De gehele organ­isatie is nodig om de betrokken­heid te creëren die daar voor nodig is. Wan­neer jul­lie met het lei­der­schap­steam de  visie hebben ont­wor­pen, helpt het om ook de mensen om jul­lie heen te lat­en bij­dra­gen. Zij kun­nen dat doen door het toet­sen en fijn sli­jpen van de Kern­visie. Je zult dan ook merken dat er in de rest van de organ­isatie veel ken­nis over de toekomst zit. Deze ken­nis is zeer waarde­vol voor een volledi­ge Kern­visie.

 

Een Kern­visie geeft richt­ing en duidelijkheid, maar heeft daar­naast ook als doel om te inspir­eren. Inspi­ratie helpt de mensen in de organ­isatie om mee te werken aan de droom van de Kern­visie. Ook creëert een inspir­erende Kern­visie betrokken­heid van de buiten­wereld bij jul­lie organ­isatie.

 

Hoe kun jij de rest van jouw organ­isatie lat­en bij­dra­gen aan de visie?

 

En dan nu: simpel!

Vol­gens man­age­ment­denker War­ren Ben­nis is een visie ges­laagd als je hem, een­maal geho­ord, niet meer kan ver­geten. Schets dus een ambitieus en inspir­erend beeld!

 

 

Hoe een moeder geïnspireerd werd door de visie van haar dochter

Katharine Cook Brig­gs was een intel­li­gente en belezen vrouw.  In 1923 Carl Jung’s  las zij Psy­chol­o­gis­che Types en zo ont­dek­te zij een manier om de ver­schillen tussen mensen op een posi­tieve manier te beschri­jven.

Isabel was de dochter van Katharine. Zij werd erg gegrepen door de ver­schikkin­gen van de Tweede Werel­door­log en wilde daar iets aan doen. Zij ontwikkelde de vol­gende visie: “door mensen inzicht te geven in per­soon­lijkhei­dsver­schillen, kun­nen we helpen con­flicten in de toekomst te ver­mi­j­den”.

Geïn­spireerd door deze visie stelde Katharine aan Isabel voor om een per­soon­lijkhei­dsindi­ca­tor te ontwikke­len gebaseerd op de the­o­rieën van Jung. Moed­er en dochter werk­ten hier jaren­lang samen aan en zo werd de wereld­beroemde per­soon­lijkhei­dsvra­gen­li­jst ‘MBTI’ geboren.

 

 

Gebruik alles wat je hebt


Voor het lei­den van organ­isaties en teams zijn veel man­age­ment­vaardighe­den nodig. Daar­voor gebruik je je link­er­hersen­helft. Deze hersen­helft wordt gekop­peld aan strate­gie, ratio­naliteit, log­i­ca, en cijfers. In de west­erse cul­tu­ur en ons school­sys­teem wordt er veel nadruk gelegd op de processen van deze hersen­helft. Daar­door is deze bij veel lei­ders goed ontwikkeld.

Om een goede lei­der te zijn, moet je naast je link­er­hersen­helft ook gebruik mak­en van je  cre­ativiteit, intuïtie, nieuws­gierigheid en fan­tasie. Dat zijn de processen van je rechter­hersen­helft.

Voor het ontwikke­len van een visie zet je voor­namelijk je rechter­hersen­helft in. Deze hersen­helft kun je extra stim­uleren door het luis­teren naar (klassieke) muziek en zak­en beeldend te mak­en mid­dels tekenin­gen.

Wan­neer je met de rechter­helft een visie ontwikkeld hebt, check je met het link­erdeel van je brein de visie op log­i­ca, begri­jpelijkheid en een­voud. Voor een goede visie laat je dus je bei­de hersen­helften krak­en en gebruik je je gehele brein.

 

Je onbewuste aan het werk

Op onbe­wust niveau weet je vaak heel goed wat je per­fecte plaat­je is. Wan­neer je je onbe­wuste toekom­st­beeld con­creet maakt, kun je dit ver­tal­en naar een visie. Een visie die je kunt delen met anderen. De visie kan dan een kom­pas bieden bij moeil­ijke keuzes en een lei­draad zijn bij het mak­en van plan­nen.

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”

- Albert Ein­stein

 

Om je onbe­wuste toekom­st­beeld bewust te mak­en, kun je gebruik mak­en van gelei­de visu­al­isatie.  Bij een gelei­de visu­al­isatie laat je iemand je helpen bij het creëren van men­tale beelden. Deze per­soon laat je de toekomst inbeelden en aan de hand van vra­gen helpt hij of zij jou bij het steeds con­creter mak­en van jouw plaat­je. Wan­neer je visu­aliseert dat je over een aan­tal jaar een suc­cesvolle en fijne organ­isatie hebt,  ga je dat ook zo voe­len. Wan­neer je je overgeeft aan dat gevoel, zie je ver­vol­gens heel helder je gewen­ste toekomst voor je. Door hier bij stil te staan en alles voor je te zien, ontstaat er vaak ook daad­w­erke­lijk overzicht en wor­den pri­or­iteit­en helder.

Om je cre­ativiteit en fan­tasie van je rechter­hersen­helft extra te stim­uleren, helpt het erg goed om je gewen­ste toekom­st­beeld en jouw visie te teke­nen. Bij veel mensen lev­ert dit een rijkere visie op dan wan­neer ze hun visie direct uitschri­jven.

 

 

De negende Bouwsteen: De Kernvisie in het kort

Alle voor­gaande bouw­ste­nen vor­men input voor de negende bouw­steen: de Kern­visie. Bij het for­muleren van de Kern­visie is het de kun­st om als lei­der­schap­steam een geza­men­lijke toekom­st­d­room te creëren. Deze droom gaat over ‘wat’ je wilt bereiken en nog niet om ‘hoe’ dat gaat gebeuren. Wan­neer het lei­der­schap­steam de visie heeft ont­wor­pen, helpt het om ook de mensen om hen heen te lat­en bij­dra­gen.

 

Een Kern­visie geeft richt­ing en duidelijkheid, maar heeft daar­naast ook als doel om te inspir­eren. Een visie is ges­laagd als je hem, een­maal geho­ord, niet meer kan ver­geten.

 

Op onbe­wust niveau weet je vaak heel goed wat je per­fecte plaat­je is. Wan­neer je je onbe­wuste toekom­st­beeld con­creet maakt, kun je dit ver­tal­en naar een visie. Een visie die je kunt delen met anderen. De visie kan dan een kom­pas bieden bij moeil­ijke keuzes en een lei­draad zijn bij het mak­en van plan­nen.

 

 

De tien bouwstenen voor presteren zijn:

 1. De Kerngedachte
 2. Het Kern­prod­uct
 3. Het Kern­pro­ces
 4. De Kern­waar­den
 5. De Ker­nover­tuigin­gen
 6. De Kern­com­pe­ten­ties
 7. Het Kern­team
 8. De Kernkwaliteit­en
 9. De Kern­visie
 10. De Kern­bood­schap

De eerste zes bouw­ste­nen vor­men samen het Kern­profiel.

Dit bereik je dankzij coaching van teams

 

 • Sterk­er lei­der­schap door een betere samen­werk­ing bin­nen het MT
 • Vast­stellen van de werk­wi­jze die jul­lie als bedri­jf suc­cesvol maakt, zodat er meer grip komt op het behalen van de finan­ciële doel­stellin­gen
 • Creëren van focus en visie voor de komende jaren dankz­ij goede werkaf­sprak­en in een con­creet actieplan
 • Beter per­son­eels­man­age­ment, zodat teams zich opti­maal ontwikke­len
 • Inzicht in de com­pe­ten­ties die elke afdel­ing heeft en hoe deze beter ingezet kun­nen wor­den in de gehele organ­isatie

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn lev­en.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan.