Het Kernprofiel

 

Bouwstenen stapelen

De eerste zes Bouw­ste­nen voor Presteren lei­den tot het Kern­profiel. Dit profiel helpt je om op heel een­voudi­ge wijze inzichtelijk te mak­en hoe jouw per­soon­lijke ijs­berg eruit ziet. Jouw lei­der­schap­si­js­berg.

 

Om een lei­der­schap­srol goed uit te kun­nen voeren, is inzicht in je per­soon­lijke Kern­profiel erg belan­grijk. Dit vormt namelijk het fun­da­ment onder groep­slei­der­schap.

Veel lei­ders zijn hun loop­baan ges­tart als spe­cial­ist op een bepaald vakge­bied. Wan­neer ze onderdeel wor­den van een MT moeten ze de inhoud steeds meer loslat­en en ver­schuift de focus meer naar het sturen op processen en het stim­uleren van presta­ties en vernieuwing. Dat is iets heel anders dan het vak waar ze ooit in begonnen.

Daarom is het goed om ook voor dit nieuwe vak heel bewust een fun­da­ment te vor­men. Vergelijk­baar met hoe je dat deed toen je je door mid­del van oplei­d­ing en ervar­ing kwal­i­ficeerde voor je vroegere func­tie.

 

 

 

Het Kernprofiel stap voor stap

Het kern­profiel is opge­bouwd uit de zes bouw­ste­nen voor ontspan­nen presteren. De bouw­ste­nen hebben ieder betrekking op een deel van de ijs­berg van jouw per­soon­lijkheid.

 

 

Stap 1 van het Kernprofiel: jouw Kerngedachte

De eerste bouw­steen voor presteren is de Kerngedachte. De Kerngedachte van dit boek bestaat uit een aan­tal basisideeën. Het eerste basisidee is de over­tuig­ing dat jij, ik en alle mensen die dit lezen de juiste inten­ties hebben. Het tweede basisidee is dat er met betrekking tot lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing geen goed of fout bestaat. Het laat­ste basisidee van de kerngedachte is dat ervarin­gen, weten­schap­pelijke the­o­rieën, kun­st en de natu­ur een bron zijn van inspi­ratie.

In de eerste bouw­steen van jouw Kern­profiel vul je jouw Kerngedachte in. Deze kan gelijk zijn aan die van dit boek, maar je kunt hem ook zelf for­muleren. Jouw per­soon­lijke Kerngedachte gaat sowieso over jouw kijk op jezelf, de buiten­wereld en jouw manier van ontwikke­len.

 

 

Stap 2 van het Kernprofiel: jouw Kernproduct

Het Kern­prod­uct is dat­gene dat jij in jouw werk lev­ert. Hier­voor maak je een lijst met al jouw tak­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Deze lijst moet duidelijk gedefinieerd wor­den en zo com­pleet mogelijk zijn. Met overzicht over alle tak­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den kun jij betere keuzes mak­en. Ver­vol­gens bepaal je namelijk  “waar jij van bent”.

In zin­nen schri­jf je uit wat jij lev­ert aan de rest van wereld. Een helder en con­creet gedefinieerd Kern­prod­uct lev­ert veel hou­vast én het maakt de com­mu­ni­catie daarover een­voudig.

Schri­jf met steek­wo­or­den de belan­grijk­ste onderde­len van jouw Kern­prod­uct in jouw Kern­profiel.

 

 

Stap 3 van het Kernprofiel: jouw Kernproces

Jouw Kern­prod­uct heeft jouw per­soon­lijke Kern­pro­ces nodig. Het Kern­pro­ces beschri­jft de manier waarop jij jouw Kern­prod­uct opti­maal lev­ert.

Om tot jouw Kern­pro­ces te komen ga je aan de slag met jouw suc­cesver­halen. Schri­jf drie tot vijf suc­cesver­halen uit en zoek naar de com­po­nen­ten in je ver­halen die voor het suc­ces zorgden. Deze com­po­nen­ten onder­streep je.

Ver­vol­gens maak je een lijst van alle ele­menten die suc­ces creëren. Door deze lijst te sorteren kun je komen tot een aan­tal zin­nen die jouw Kern­pro­ces beschri­jven. Een voor­beeld van een Kern­pro­ces is terug te vin­den in de gekaderde tekst in Bouw­steen 3: Het Kern­pro­ces.

Schri­jf de belan­grijk­ste ele­menten van jouw Kern­pro­ces in jouw Kern­profiel.

 

 

Stap 4 van het Kernprofiel: jouw Kernwaarden

Ide­aliter sluiten jouw Kern­waar­den aan bij de waar­den van jouw organ­isatie en het team waarin je werkt. Namelijk, wan­neer de waar­den en cul­tu­ur van je team en organ­isatie naad­loos aansluiten op jouw per­soon­lijke waar­den, lev­ert dat heer­lijke flow op.

Hier kun je een lijst met Kern­waar­den down­load­en. Van deze lijst omcirkel je eerst de waar­den die jou aanspreken. Ver­vol­gens kies je daar­van de tien waar­den die het beste bij jou passen. Dit lijst­je breng je terug naar vier waar­den. Dit zijn jouw per­soon­lijke Kern­waar­den.

Jouw vier Kern­waar­den kun je in jouw Kern­profiel invullen in vak­je 4.

 

 

Stap 5 van het Kernprofiel: jouw Kernovertuigingen

Ker­nover­tuigin­gen zijn de basisideeën die jij hebt over jezelf, andere mensen en de wereld. Jouw over­tuigin­gen hebben een sterke invloed op je gedrag. Ze motiv­eren je en bepalen voor een groot deel wat je doet.

Een posi­tieve over­tuig­ing helpt je je doe­len te bereiken, een belem­merende over­tuig­ing houdt je ervan af. Posi­tieve over­tuigin­gen geven ons de mogelijkheid onze tal­en­ten te ont­plooien.

Schri­jf voor jezelf drie tot vijf Ker­nover­tuigin­gen op welke jou helpen bij ontspan­nen presteren. Sta ook stil bij een belem­merende over­tuig­ing die je hebt. Deze over­tuig­ing ga je her­for­muleren, zodat deze je niet langer in de weg zit. Dat doe je als vol­gt. “Ik ben me bewust van mijn belem­merende over­tuig­ing …, ik zal mij niet meer door deze over­tuig­ing tegen lat­en houden.”

Schri­jf de drie tot vijf helpende over­tuigin­gen en de geherfor­muleerde over­tuig­ing in vak­je 5 van jouw Kern­profiel.

 

 

Stap 6 van het Kernprofiel: jouw Kerncompetenties

Als lei­der werk je vaak hard. Je ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid mak­en dat je vaak din­gen doet die teveel energie vra­gen. Wan­neer jij het groot­ste deel van je tijd werkt vanu­it jouw Kern­com­pe­ten­ties, kun je ontspan­nen presteren.

Door meer inzicht in je Kern­com­pe­ten­ties ga je ze onbe­wust vak­er inzetten en ze ver­sterken zon­der dat je je daar actief mee bezig houdt. Maak een lijst van de com­pe­ten­ties waar­van jij het gevoel hebt dat je ze sterk hebt ontwikkelt. Vraag ook de mensen om je heen naar wat zij jouw belan­grijk­ste com­pe­ten­ties vin­den. Maak een lijst­je van jouw zes Kern­com­pe­ten­ties. Dit zijn de com­pe­ten­ties die jouw uniek mak­en of die je het gemakke­lijkst inzet. Schri­jf deze in het laat­ste vak­je van je Kern­profiel.

 

 

Je Kernprofiel is klaar!

Als je alle vak­jes hebt inge­vuld, is nu je per­soon­lijke Kern­profiel com­pleet. Lees het profiel in zijn geheel nog eens goed door. Vraag je zelf daar­bij kri­tisch af of dit profiel jouw gehele per­soon­lijkheid als lei­der weergeeft. Is dat zo? Mooi zo!

Als je Kern­profiel nog niet hele­maal klopt, probeer dan te achter­halen wat er mist. Heb je de juiste kern­wo­or­den gebruikt en ben je vol­doende volledig geweest? Ben je eerlijk genoeg naar jezelf geweest? Vul je profiel aan waar nodig.

Vind je het te moeil­ijk om zelf te komen tot de juiste inhoud van de vak­jes? Dan kan een coach je helpen. Zoek daar­voor een coach die je kan helpen bij de ontwik­kel­ing van je gehele per­soon­lijkheid, dus bij alle bouw­ste­nen van dit profiel.

 

 

Het Kernprofiel van jouw team

Voor jouw team kun je op een vergelijk­bare wijze een Kern­profiel mak­en. Dit kun je samen met jouw teamgenoten doen. Dat zal echter meer tijd in beslag nemen dan het mak­en van je per­soon­lijke profiel. Alle stap­pen moeten inten­sief afgestemd wor­den en alle neuzen moeten dezelfde richt­ing op komen te staan. Vaak helpt het teams om een externe train­er of begelei­der te vra­gen om hen bij dat pro­ces te faciliteren.

 

De tien bouwstenen voor presteren zijn:

  1. De Kerngedachte
  2. Het Kern­prod­uct
  3. Het Kern­pro­ces
  4. De Kern­waar­den
  5. De Ker­nover­tuigin­gen
  6. De Kern­com­pe­ten­ties
  7. Het Kern­team
  8. De Kernkwaliteit­en
  9. De Kern­visie
  10. De Kern­bood­schap

De eerste zes bouw­ste­nen vor­men samen het Kern­profiel.

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn lev­en.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan.