Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet voor niets is dit een typ­isch Ned­er­lands gezegde. Hard werken en daar niet te veel eer aan ontle­nen is een ken­merk­ende eigen­schap van de protes­tants-chris­telijke cul­tu­ur die in ons land een grote stem­pel heeft gedrukt op de samen­lev­ing. Wij steken ons kop niet boven het maaiveld uit en het kon­ing­shuis dankt haar pop­u­lar­iteit voor een groot deel aan “gewoon zijn”. We best­e­den weinig aan­dacht aan onze kernkwaliteiten.

Deze men­tal­iteit heeft ons land veel gebracht, we zijn een excel­lente han­delspart­ner en hebben een hoog welvaartsniveau.

Teamontwikkeling

Een nadeel van deze “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” men­tal­iteit is dat we niet lang stil staan bij de din­gen die goed gaan en daar­door vaak weinig ken­nis hebben van onze sterke pun­ten, onze Kernkwaliteit­en. Dit geldt voor zow­el bedri­jven als teams. Hieron­der stel ik je drie vra­gen waarmee je Kernkwaliteit­en van je team in kaart kunt brengen.

 

De Kernkwaliteiten Test

Je bent man­ag­er of directeur en jouw team heeft hoogst­waarschi­jn­lijk veel kwaliteit­en. Niet al elke kwaliteit van het team is automa­tisch ook een kern­waliteit. Om te bepalen of we te mak­en hebben met een kernkwaliteit, bestaat er een korte test. 

Beant­wo­ord de vol­gende vragen:

  1. Ver­schaft de kwaliteit toe­gang tot ver­schil­lende markten?
  2. Draagt de kwaliteit bij aan de waarder­ing van klanten voor het eindproduct?
  3. Is de kwaliteit moeil­ijk te imiteren voor de concurrentie?

Is het antwo­ord drie keer ja? Dan heb je een Kernkwaliteit te pakken.

Kernkwaliteiten van het team bekend! En nog niet klaar…

Als organ­isaties een goed beeld hebben van hun kernkwaliteit­en, is dat fan­tastisch. Maar het is niet genoeg. Helaas! Namelijk, de mate waarin bedri­jven innov­eren en zichzelf bli­jven vernieuwen is een kri­tis­che suc­ces­fac­tor voor de meeste Ned­er­landse bedri­jven. Zon­der te vernieuwen, ver­liezen bedri­jven op den duur hun onder­schei­dend ver­mo­gen en daarmee hun bestaansrecht. 

Er zijn vele fac­toren die invloed hebben op het inno­vatiev­er­mo­gen van een organ­isatie. Op een aan­tal daar­van zou het man­age­ment van de organ­isatie invloed kun­nen uitoe­fe­nen. Dat zijn de (1) strate­gie, (2) eigen­schap­pen van medew­erk­ers, (3) cul­tu­ur, (4) struc­tu­ur, (5) beschik­bare mid­de­len, (6) netwerkac­tiviteit­en en (7) de eigen­schap­pen van de organ­isatie. Dit zijn alle­maal fac­toren die veel aan­dacht en tijd nodig hebben om te veran­deren. Dat is moeil­ijk maar niet onmo­gelijk. Het ver­beteren van het inno­vatiev­er­mo­gen en daarmee dus het ontwikke­len van nieuwe kernkwaliteit­en is echt een meerjarenplan.

De Kernkwaliteiten van Ofman

Helaas bren­gen de Kernkwaliteit­en van het team of organ­isatie niet alleen mooie din­gen met zich mee. Elke zonnes­traal heeft zijn schaduw en zo gaat dat ook met Kernkwaliteiten. 

In het boek Beziel­ing en kwaliteit in organ­isaties intro­duceerde Daniël Ofman het Kernkwad­rant. Het Kernkwad­rant bestaat uit vier vakken. 

Kernkwaliteit en Valkuil

  • De Kernkwaliteit is gekop­peld aan de Valkuil. Kwaliteit­en kun­nen namelijk doorschi­eten of tegen­overgestelde eigen­schap­pen volledig weg­drukken. Hier­door gaan ze hun doel voor­bij en is je team of de organ­isatie niet meer effectief.
  • De Uitdag­ing is die eigen­schap die een uitdag­ing vormt voor een bepaalde valkuil. De Uitdag­ing vormt tevens de juiste aan­vulling bij de eigen­schap die de Kernkwaliteit is. 
  • Een Uitdag­ing die doorschi­et wordt de Allergie. Dat is ook die eigen­schap die een team met de Kernkwaliteit lastig vindt.
Leiderschapscoach Emmy de Vrieze

De kernkwaliteiten van mijn team

Wan­neer je écht inzicht hebt in de Kernkwaliteit­en, Valkuilen, Uitdagin­gen en Allergieën van het team, dan kun dit actief inzetten. Bijvoor­beeld, mod­er­erende acties bepalen voor je valkuilen van het team. Daar­voor is het nodig om te weten waaraan jij je de valkuilen kunt herken­nen.  Ook moet je weten wat er voor zorgt dat je valkuilen zich open­baren. Ver­vol­gens maak je een plan voor wat je acties zijn nadat je in een valkuil bent gestapt of je bepaalt wat je gaat doen om te voorkomen dat je erin stapt. Tenslotte moet je met het team hier scherp op bli­jven en con­tinu oefe­nen. Jul­lie valkuilen zijn namelijk erg aantrekke­lijk en voor je het weet…

Als je jezelf hierin traint of je erin laat coachen, kun je je Kernkwaliteit­en opti­maal benut­ten en ze gebruiken om die presta­ties te lev­eren die jij of je team ambieert.

Lees meer over lei­der­schap in het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren