Kerngedachte Leiderschap: Ontspannen Presteren

Kerngedachte: Bron van inspiratie

 

De kerngedachte van deze web­site en mijn boek is: Zie het als een bron van inspi­ratie om jou te helpen bij het ontwikke­len van mooi en zin­vol lei­der­schap. Zodat je jezelf en je team of organ­isatie ont­plooit en ontwikkelt vanu­it vri­jheid, ver­ant­wo­ordelijkheid en kracht.

Deze Kerngedachte is eerste bouw­steen van ontspan­nen presteren.

De Kerngedachte bestaat uit een aan­tal basisideeën met betrekking tot lei­der­schap. Deze nemen we ver­vol­gens in alle bouw­ste­nen steeds mee.

Deze bouw­ste­nen wor­den in het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren verder uit­gew­erkt en prak­tisch toepas­baar gemaakt. Zodat jij stressvrij resul­tat­en kunt boeken.

 

 

Emmy de Vrieze Online Leiderschapsprogramma | Kerngedachte

Drie basisideeën van de Kerngedachte

Het eerste basisidee van de kerngedachte is de over­tuig­ing dat jij en ik de juiste inten­ties hebben. Wij zetten lei­der­schap in om ons eigen lev­en en dat van de mensen om ons heen een beet­je mooier te mak­en. Dit vind ook je terug in de lei­der­schap­strain­in­gen, lei­der­schap­scoach­ing en webi­na­rs die wij aan­bieden.

Het tweede basisidee is dat er met betrekking tot lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing geen goed of fout bestaat. Gedrag kan meer of min­der passend zijn in een sit­u­atie,. Maar een zwart/wit-oordeel over de juis­theid kan niet wor­den geveld. Daarom  gaan wij alti­jd uit van groei. Elke les, posi­tief of negatief, is er één.

Het laat­ste basisidee van de kerngedachte is dat ervarin­gen, weten­schap­pelijke the­o­rieën, kun­st en de natu­ur een bron zijn van inspi­ratie. Jij kunt ver­vol­gens voor jezelf bepalen wat je hieruit mee­neemt. En wat je naast je neer­legt. Met je ogen geopend voor de wereld zie en leer je meer. Maar niet alles past bij jou. En dat is ok.

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn lev­en.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan.