De Kernboodschap

Om op het hoog­ste niveau te presteren, is alleen ken­nis van de bouw­ste­nen niet vol­doende. Slechts het herken­nen van zak­en zorgt er niet voor dat jij ontspan­nen gaat presteren. Je moet ermee aan de slag!

Aan de slag gaan met de bouw­ste­nen betekent niet dat jij kei­hard moet ploeteren om van alles voor elka­ar te kri­j­gen. Nee, het betekent dat je al jouw ken­nis met betrekking tot de bouw­ste­nen expli­ci­et maakt. Op de vol­gende pagina’s kun je stap voor stap jouw Kern­bood­schap invullen.

 

Vul jouw Persoonlijke Kernboodschap in:

Het for­muli­er is hier te downloaden 

 

IK…:

 • Ontwikkel mijn lei­der­schap vanu­it het idee dat er met betrekking tot lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing geen goed of fout bestaat. Ervarin­gen, weten­schap­pelijke the­o­rieën, kun­st en de natu­ur gebruik ik als inspi­ratiebron­nen voor mijn ontwikkeling.

 

 • Lever in mijn rol als lei­der het vol­gende Kernproduct:

 

 • Lever mijn Kern­pro­duct­goed als ik het vol­gende Kern­pro­ces volg:
 • Dat doe ik vanu­it mijn Kern­waar­den………………, …………….…, ………………. en …………..… .

 

 • De Ker­nover­tuigin­gendie mij daar­bij helpen zijn: 
  1. …………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………………………

 

 • Ben me bewust van mijn belem­merende over­tuig­ing “…………………………………….”. Ik weet dat deze over­tuig­ing niet de waarheid is. Ik zal mij niet meer door deze over­tuig­ing tegen lat­en houden.

 

 • Om als lei­der ontspan­nen te kun­nen presteren, maak ik gebruik van mijn Kerncompetenties:

 

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………
 6. …………………………………………………………………………………

 

 • Werk samen met of bouw aan een Kern­team­dat goed presteert. Daarom stim­uleer ik diver­siteit, zet ik team­le­den opti­maal in en creëer ik een helder Kern­profiel van het gehele team (zie pag­i­na X).

 

 

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………

 

 • Onze belan­grijk­ste valkuilen zijn: 
  1. …………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………………………………

 

 • De vier voor­naam­ste uitdagin­gen van mijn organ­isatie of team zijn:
 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………

 

 • Ben me bewust van onze allergieën voor: 
  1. …………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………………………………

 

 • Alles wat ik hier­boven heb opgeschreven, zet ik in voor het realis­eren van mijn visie:

…………………………………………………

 

 

 

Van kernboodschap naar actieplan

Nu je je Kern­bood­schap hebt inge­vuld, kun je een plan gaan mak­en. Omdat de bouw­ste­nen gaan over ontspan­nen presteren, is dit plan overzichtelijk en kort.

In het actieplan richt je je op één bouw­steen tegelijk­er­ti­jd. Daarmee creëer je focus en zul je merken dat het inzicht en de ontwik­kel­ing snel gaan.

Je bepaalt in het plan een peri­ode, hoe je meer inzicht kri­jgt in een bouw­steen, wat je gaat doen om je te ontwikke­len en wie je daar­bij kan helpen. Sim­pel en effectief

 

 

“A goal with­out a plan is only a wish.”

- Bri­an Tracy

 

 

Low hanging fruits

Start bij het mak­en van een actieplan met het laaghangende fruit. Bepaal de bouw­ste­nen waar­van de acties jouw het min­ste moeite kosten. Op deze manier zie je het snelst resul­taat en dat motiveert!

Als je al een aan­tal stap­pen gezet hebt en al ervaart dat je met min­der stress presteert, ga dan aan de slag met de bouw­ste­nen die je meer moeite kosten. Je weet dan inmid­dels dat je vooruit­gang kunt boeken en dat er mensen om je heen zijn die je daar­bij helpen. Daaruit kun je het vertrouwen halen dat het ook jou gaat lukken om de tien bouw­ste­nen in te zetten voor ontspan­nen presteren.

 

Vul jouw Persoonlijke Actieplan in:

Dit for­muli­er is ook hier te downloaden. 

 

 • In de peri­ode van ………………………… tot ………………………….….. richt ik mij op de vol­gende bouwsteen:………………………………………………………

 

 • Ik wil voor deze bouw­steen het vol­gende resul­taat behalen:

…………………………………………………………………

 

 

 • Om meer inzicht in deze bouw­steen te kri­j­gen, neem ik de vol­gende stappen:

 

 1. …………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………

 

 • Om deze bouw­steen te ontwikke­len, neem ik de vol­gende stappen:

 

 1. ……………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………

 

 • De per­soon (of per­so­n­en) die mij kan helpen om deze bouw­steen te ontwikke­len is:………………………………………………………………………

 

 

 

 

Hoe ga je om met afleidingen?

Een plan mak­en is stap één, maar je eraan houden is stap twee. Dat is niet alti­jd een­voudig. Aflei­din­gen liggen op de loer!

Het helpt vaak goed om naar jouw per­soon­lijke valkuilen en je belem­merende over­tuigin­gen te kijken, dat zijn de meest voorkomende veroorza­k­ers van afleiding.

Vul daarom ook voor jezelf het Kernkwad­rant van Ofman in voor drie van jouw per­soon­lijke Kernkwaliteit­enUit je Kernkwad­rant kun je nu drie belan­grijke per­soon­lijke valkuilen en jouw uitdagin­gen halen. Voeg hier je voor­naam­ste belem­merende over­tuig­ing aan toe. Samen zijn dit jouw belan­grijk­ste afleidingen.

Om je aflei­din­gen te weer­staan, kun je ook daar­voor een plan­net­je mak­en. Voor som­mige mensen werkt het erg goed om hun Per­soon­lijk Actieplan te delen met mensen om hen heen. Ze creëren daarmee voor hen­zelf een stok achter de deur. Bij anderen werkt het beter om iemand te vra­gen om hen te coachen en regel­matig de voort­gang te bespreken. Ook zijn er mensen die een Excel-sheet mak­en met daarin de acties, de voort­gang en de nog te nemen stap­pen. Bepaal wat voor jou goed werkt.

 

Imperfectie

Het mkaat hame­lael netis uit in wlkee vlo­go­dre de ltteers in de wrodeon saatn. Het is aeleln niodg dat de  eretse en de ltaatse ltteer van het wrood op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wle­likueirg gple­taast wdoren en je knut tcoh nog gwoeon lzeen wat er saatt.

 

Streef niet naar perfectie!

Tenslotte, streef niet naar per­fec­tie! Dat kost je te veel tijd, te veel energie en te veel frus­tratie. De bouw­ste­nen hoeven niet per­fect te zijn. Nee, ze moeten voor jou werken. Het enige doel van de bouw­ste­nen is eraan bij­dra­gen aan dat jij in jouw lei­der­schap ontspan­nen kunt presteren.

 

 

 

De tiende Bouwsteen: De Kernboodschap in het kort

Om op het hoog­ste niveau te presteren, is alleen ken­nis van de bouw­ste­nen niet vol­doende. Slechts het herken­nen van zak­en zorgt er niet voor dat jij ontspan­nen gaat presteren. Dat betekent dat je al jouw ken­nis met betrekking tot de bouw­ste­nen expli­ci­et maakt.

Wan­neer je de Kern­bood­schap hebt inge­vuld, kun je een plan gaan mak­en. In het actieplan richt je je op één bouw­steen tegelijk­er­ti­jd. Daarmee creëer je focus en zul je merken dat het inzicht en de ontwik­kel­ing snel gaan. Bij  het mak­en van een actieplan start je met het laaghangende fruit om zo het snelst resul­taat te zien.

Je aan een plan houden is niet alti­jd makke­lijk. Om je aflei­din­gen te weer­staan, kun je ook daar­voor een plan­net­je mak­en. Bepaal daar­bij wat voor jou goed werkt.

De bouw­ste­nen en je Per­soon­lijk Actieplan hoeven niet per­fect te zijn, maar ze moeten voor jou werken. Het doel van de bouw­ste­nen is eraan bij­dra­gen dat jij in jouw lei­der­schap ontspan­nen kunt presteren.