Kennisbank Leiderschap & Ontwikkeling

Kennisbank voor leiderschap en ontwikkeling

In deze ken­nis­bank vind je artike­len, vlogs en inter­es­sante links op het gebied van lei­der­schap, lei­der­schap­scoach­ing, presteren, organ­isatieon­twik­kel­ing en per­soon­lijke groei.

Alles over leiderschap

Voor jouw lei­der­schap­son­twik­kel­ing. 

Organisatieontwikkeling

Laat je organ­isatie en team groeien.

Over coaching

Ken­nis­bank over alle aspecten van coach­ing. 

Persoonlijke ontwikkeling

Haal alles uit jezelf met deze ken­nis­bank!

Bouwstenen voor presteren

10 onderde­len van ontspan­nen presteren.

Werkwijzes voor groei

Meth­od­es voor lei­der­schap­son­twik­kel­ing.

Nooit meer ploeteren!

Als lei­der werk je hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid geven veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Dat weegt zwaar.

Uit onder­zoek blijkt dat veel lei­ders te veel druk ervaren door hun werk.

Als je dit niet veran­dert, dan lukt door de stress en span­ning straks niets meer. Heb je geen lol meer in je werk. Ben je een slechte lei­d­inggevende voor je team.

En zie je je part­ner en kinderen bij­na nooit meer. Laat staan je vrien­den. Zo zit je vast in een een­zame vicieuze cirkel van alleen maar werken.

Tijd voor lei­der­schap­son­twik­kel­ing! Gebruik de ken­nis uit de ken­nis­bank of ga direct de diepte in!

 

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

Met dit boek realiseer jij stressvrij je ambities.

Een mod­ern lei­der­schaps­boek dat de tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap pre­sen­teert. Deze bouw­ste­nen zijn gebaseerd op weten­schap­pelijke the­o­rieën en zijn prak­tisch en doel­gericht. 

Een boek dat jou ontspan­nen laat presteren. Zodat je werk min­der tijd en energie kost.

Een visionair zijn

Mar­cel dacht bij het zien van lei­der­schaps­boeken meestal: “daar heb ik echt geen tijd voor”. Maar toen hij het boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ zag,  las hij het toch.

 

Voor dit boek dacht Mar­cel dat visieon­twik­kel­ing heel com­plex was. Iets waar­voor je dure consultancyfirma’s voor inhu­urt. Niet iets voor een afdel­ings­man­ag­er, zoals hij. Toch won zijn nieuws­gierigheid. Toch gaaf om zelf ook een beet­je een vision­air te zijn!

 

Door dir boek realiseert hij dat visieon­twik­kel­ing niet ingewikkelt is. Hij weet nu wat een visie tot een suc­ces maakt.

 

Wil jij ook de vision­air in jezelf ont­dekken? Geef richt­ing aan jouw ambities. Zon­der dat het saai wordt.

Maak relaxed je doe­len waar. Klik op de knop hieron­der.

Leiderschapstrainingen & coaching

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij lat­en inspir­eren door andere lei­ders tij­dens een lei­der­schap­strain­ing? Of kies je liev­er voor de inten­sieve 1 op 1‑begeleiding van lei­der­schap­scoach­ing?

Leiderschapscoaching

Jolan­da is directeur van een sociale onderne­m­ing. In een paar jaar tijd heeft ze een prachtig bedri­jf uit de grond gestampt. Zo mooi dat ze diverse zwaargewicht­en voor het bestu­ur heeft aangetrokken. De gemeente stelt haar als voor­beeld voor lokaal onderne­mer­schap.

En nu weet ze het alle­maal niet meer. Ze slaapt er al maan­den slecht van.

Tij­dens de coach­ing vertelde zij over haar slaap­prob­le­men. Na dit gesprek weet zij  hoe ze weer ontspan­nen van haar suc­cesvolle bedri­jf kan geni­eten.

Goedbedoelde adviezen

Het werd in ons gesprek duidelijk wat haar prob­leem veroorza­akt. Als vrouw uit de sociale hoek keek zij enorm op tegen man­nen uit het bedri­jf­sleven. En ze hechtte veel waarde aan hun adviezen.

Jolan­da had nogal wat man­nen uit het bedri­jf­sleven om zich heen verza­meld. Alle­maal vol met goedbe­doelde adviezen.

Adiezen die Jolan­da alle­maal een andere kant opstu­urde. Maar nu wist ze echt niet meer wat de goede kant was!

Jolan­da  ont­dek­te het prob­leem. Ze was gestopt met nadenken over wat zíj nou wilde. Wat een inzicht!

Stop­pen met het luis­teren naar goedbe­doelde adviezen gaf Jolan­da zo veel rust. Nu luis­tert ze nog maar naar één per­soon. Naar zichzelf.

Ga de goede kant op en lig niet meer wakker van je werk

Klik op de knop hieron­der!

Ontwikkel jouw per­soon­lijk lei­der­schap. Ont­vang regel­matig tips over lei­der­schap in hap­klare brokken in je mail­box.

Word ook gratis lid en ont­vang mijn nieuws­brief!

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel