Kennisbank persoonlijk leiderschap

In deze ken­nis­bank vind je artike­len en video’s over per­soon­lijk lei­der­schap, per­soon­lijkheid, menselijke waar­den, per­soon­lijke ontwik­kel­ing en stress. Alles om jouw werk en lev­en makke­lijk­er, suc­cesvoller en betekenisvoller te maken.

De Gouden Vraag

De Gouden vraag is een zeer bruik­bare en nut­tige vraag die je jezelf kunt stellen tij­dens stress­mo­menten op je werk.

Kijk verder

De invloed van jouw kernovertuigingen

Jouw ker­nover­tuigin­gen zijn jouw opvat­tin­gen over hoe “de wereld in elka­ar zit”.  Ze zijn als ware de bril waar­door jij naar de wereld, anderen en jezelf kijkt.

Lees verder

Wat zijn kernwaarden? En waarom zijn ze zo belangrijk?

Jouw kern­waar­den ontwikkel je in jeugd en vor­men samen jouw moreel kom­pas. Oftewel ze vor­men de basis onder wat jij goed of fout vindt.

Lees verder

Wat te doen bij een burn-out?

Om te her­stellen van een burn-out is het van groot belang om je energielekken en je hulp­bron­nen in kaart te bren­gen. Daar de juiste bal­ans kun je je energien­iveau weer op peil krijgen.

Lees verder

Wat is persoonlijk leiderschap?

Per­soon­lijk lei­der­schap is jezelf aans­turen en doe­len realis­eren door je eigen kwaliteit­en en tal­en­ten volledig te gebruiken. Dat klinkt nogal abstract, daarom geef ik hier meer invulling aan met een per­soon­lijk verhaal.

Lees verder

Succesvolle mensen. Ontdek hun geheim

Suc­cesvolle mensen weten heel goed wat hun suc­ces­fac­toren zijn en hoe ze die het beste kun­nen inzetten. Dit kan iedereen leren.

Lees verder

Timemanagement: het Meer-Rust-In-Je-Kop-Plan

Met dit plan kri­jg je meer grip op je agende en tijds­beste­d­ing. Zodat je wat meer ontspan­nen kunt gaan werken.

Lees verder

Hoe overtuig je iemand om iets te doen?

Over­tu­igen. Hoe over­tu­ig je iemand om iets te doen? Als lei­der wil jij de mensen om je heen de juiste richt­ing op helpen. Hoe doe je dat?

Lees verder

Heb je het te druk? Stel jezelf deze Gouden Vraag.

De Gouden Vraag kun je zo stellen dat je inzicht kri­jgt in het stellen van pri­or­iteit­en, delegeren, focus en je aanpak.

Kijk verder

Cirkel van invloed vs. cirkel van betrokkenheid

Dit mod­el van Stephen Cov­ey helpt je bij het bepalen van je focus.

Lees verder

Perfectionisme. Wat levert het op?

Per­fec­tion­isme zorgt vaak voor een hoge kwaliteit van het opgeleverde werk. Immers, je hanteert hoge kwaliteit­snor­men. Maar dat kost je ook heel veel.

Lees verder

Zo maak je feedback wel waardevol

Heel vaak is feed­back bedoeld om de ander beter te mak­en, maar komt het hele­maal niet aan. De hot chair-meth­ode kan je vooruit helpen.

Kijk verder

Thuiswerken en stress

In de coro­n­ape­ri­ode zijn veel mensen thuis gaan werken. Dat kan behoor­lijk stressvol zijn.

Lees verder

Ontdek wat jou tegenhoudt!

Vaak wil je wel, maar is er iets wat je tegen­houdt. Wan­neer je weet wat het pre­cies is, kun je er mee aan de slag. En je doe­len wél bereiken.

Kijk verder

Wat zegt je MBTI-type over jou?

MBTI is een per­soon­lijkhei­dsin­stru­ment dat de voorkeuren van mensen in kaart brengt. Met inzicht in je voorkeuren kun je beter bepalen wat voor jou een suc­cesvolle aan­pak is.

Lees verder

Het ijsberg-model om naar je persoonlijkheid te kijken

Bij een ijs­berg is alleen het top­je zicht­baar boven water. Onder water is de overige 80% van de ijs­berg ver­stopt. Zo is het ook bij je persoonlijkheid.

Lees verder

Inzicht in je kernkwaliteiten

Aan de hand van het mod­el van Ofman kun je jouw kernkwaliteit­en, uitdagin­gen, valkuilen en allergieën in kaart brengen.

Lees meer

Wat is mijn communicatiestijl?

Doe de test en ont­dek jouw voor­naam­ste communicatiestijl.

Lees verder

Ontdek jouw kernwaarden

Deze oefen­ing kun je gebruiken om jouw kern­waar­den in kaart te brengen.

Lees verder

Symptomen van een burn-out

Waar herken je een burn-out aan? De symp­tomen kun­nen bij iedereen anders zijn, maar hier beschri­jf ik de belan­grijk­ste klachten.

Lees verder

Reflecteren op een gestructureerde manier

Voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing is ref­elec­tie noodza­ke­lijk. Om daar meer struc­tu­ur aan te geven, kun je met dit mod­el aan de slag.

Lees verder

Jezelf zijn

Jezelf zijn. Wat is dat? En hoe doe je dat?

Lees verder

Over persoonlijke kracht

Iedereen heeft een grote per­soon­lijke kracht. Een per­soon­lijk ver­haal ter illustratie.

Lees verder

Complete lijst met waarden

Een totaaloverzicht van waar­den. Te gebruiken om kern­waar­den in kaart te brengen.

Lees verder