Kennisbank organisatieontwikkeling

Ver­hoog de kwaliteit van jouw team en de presta­ties van jouw organ­isatie door het ver­groten van jouw ken­nis over organ­isatieon­twik­kel­ing en suc­cesvol samenwerken.

Organisatieculturen: waar herken je een cultuur aan?

Er zijn vier dom­i­nante bedri­jf­s­cul­turen. De kern­merken en uitdagin­gen van elke cul­tu­ur wor­den hier beschreven.

Lees verder

Randvoorwaarden voor de motivatie van je team

Om een team te motiv­eren moet er aan een aan­tal voor­waar­den wor­den voldaan. Deze voor­waar­den lei­den tot betere prestaties.

Lees verder

Groepsdynamiek: omgaan met de innerlijke strijd

Alle leden van de groep hebben hun eigen inzicht­en, belan­gen, gevoe­lens en menin­gen. Samen zorgt dat voor de groeps­dy­namiek. Hoe ga je daar op een goede manier mee om?

Lees meer

De 5 ontwikkelingsfases van een team

Als je weet in welke fase je team zit, kun je makke­lijk­er de groeps­dy­namiek begri­jpen en acties bepalen om tot betere team­presta­ties te komen.

Lees meer

Competentiemanagement. Wat is dat?

Wat is com­pen­ten­tie­m­an­age­ment en waneer zet je dat als organ­isatie in?

Lees meer

6 manieren om je team te motiveren

Om een gemo­tiveerd team te kri­j­gen, zijn er zes con­crete stap­pen die je in kunt zetten.

Lees verder

De 3 rollen bij teamcoaching

Wan­neer je team­coach­ing inzet, zijn er drie ver­schil­lende rollen. Ont­dek welke dat zijn.

Lees meer

Wat zijn de kernwaarden van de organisatie?

De kern­waar­den van de organ­isatie bepalen samen de organisatiecultuur.

Lees meer

4 tips voor meer verbinding in je team

In deze video leg ik uit hoe je meer verbind­ing kri­jgt in je team.

Kijk verder

Diversiteitsbeleid

De samen­lev­ing en organ­isaties wor­den steeds divers­er. Als bedri­jf moet je daar op de juiste manier mee omgaan.

Lees meer

Het belang van de juiste teamsamenstelling

Om als team suc­cesvol te zijn, is het slim om een breed scala aan vaardighe­den bin­nen de groep te hebben.

Kijk verder

Ontdek de kernkwaliteiten van je team

Een aan­pak voor het in kaart bren­gen van de kernkwaliteit­en in je team.

Lees verder

Een visie ontwikkelen voor het team

Een visie ontwikke­len klinkt heel uitda­gend en moeil­ijk. Dat hoeft het niet te zijn. Deze aan­pak werkt!

Lees meer

 

Het Job Demand Resources-model

Dit mod­el geeft inzicht in wat er in het werk energie kost en wat energie oplev­ert. En hoe je dat het beste in kunt zetten voor het behalen van de organisatiedoelen.

Lees verder

Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

De direc­tie kan onmo­gelijk de waar­den van een organ­isatie bedenken, bepalen en aan de medew­erk­ers opleggen. Lees hier waarom dat zo is.

Lees verder

Om als organ­isatie of team verder te komen, heb je al je spel­ers nodig. Tij­dens een tea­mon­twik­kel­ingstra­ject wordt ieder team­lid uitgedaagd om bij te dra­gen in de groei van de team­presta­ties. Ieder team is uniek en daar spe­len we graag op in. Lees verder.