Kennisbank leiderschap

 De plek om naar toe te gaan als je meer infor­matie zoekt over per­soon­lijke ontwik­kel­ing, lei­der­schap, coach­ing, samen­werk­ing en tea­mon­twik­kel­ing. Dat is deze ken­nis­bank. Alles overzichtelijk gesor­teerd, zodat jij kunt lezen, leren en ontwikkelen.

Lees artike­len en bek­ijk video’s over per­soon­lijk lei­der­schap, per­soon­lijkheid, menselijke waar­den, per­soon­lijke ontwik­kel­ing en stress. Alles om jouw werk en lev­en makke­lijk­er, suc­cesvoller en betekenisvoller te maken.

Lees verder

 

In deze ken­nis­bank vind je infor­matie over alles wat met lei­der­schap en coach­ing te mak­en heeft. Vol­doende inspi­ratie en con­crete plan­nen van aan­pak voor jouw leiderschapsontwikkeling.

Lees verder

 

Ver­hoog de kwaliteit van jouw team en de presta­ties van jouw organ­isatie door het ver­groten van jouw ken­nis over organ­isatieon­twik­kel­ing en suc­cesvol samenwerken.

Lees verder

Kerngedachte van de kennisbank

 

Deze ken­nis­bank mag je zien als een bron van inspi­ratie om jou te helpen bij het ontwikke­len van mooi en zin­vol lei­der­schap. Om jezelf en je team of organ­isatie te ont­plooien en te ontwikke­len vanu­it vri­jheid, ver­ant­wo­ordelijkheid en kracht.

De Kerngedachte van deze ken­nis­bank is gebaseerd op een aan­tal basisideeën met betrekking tot leiderschap.

Het eerste basisidee is de over­tuig­ing dat jij, ik en alle mensen die dit lezen de juiste inten­ties hebben. Wij zetten lei­der­schap in om ons eigen lev­en en dat van de mensen om ons heen een beet­je mooier te maken.

Het tweede basisidee is dat er met betrekking tot lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing geen goed of fout bestaat. Gedrag kan meer of min­der passend zijn in een sit­u­atie, maar een zwart/wit-oordeel over de juis­theid kan niet wor­den geveld.

Het laat­ste basisidee van de kerngedachte is dat ervarin­gen, weten­schap­pelijke the­o­rieën, kun­st en de natu­ur een bron zijn van inspi­ratie. Jij kunt voor jezelf bepalen wat je hieruit mee­neemt en wat je naast je neerlegt.