Kennisbank coaching & leiderschap

In deze ken­nis­bank vind je infor­matie over alles wat met lei­der­schap en coach­ing te mak­en heeft. Waarom deze com­bi­natie? Coach­ing helpt jouw om je lei­der­schap te ver­sterken en door als lei­der op een coachende manier lei­d­ing te geven, ontwikkel jij jouw medew­erk­ers. Dat is coachend leiderschap.

Coachingsvaardigheden voor leiders

Als lei­der moet je over ver­schil­lende vaardighe­den beschikken om je medew­erk­ers te kun­nen coachen. Hier wor­den de belan­grijk­ste uitgelicht.

Lees verder

Wat maakt een goede leider?

In dit inter­view op NPO Radio 1 vertelt Emmy over ver­schil­lende lei­der­schapssti­jlen en wat er nodig is om een goede lei­der te zijn.

Luis­ter verder

Wat is leiderschap?

Lei­der­schap is impact mak­en op zo’n manier dat anderen je willen vol­gen. Daar­voor zijn er een aan­tal voorwaarden.

Lees verder

Teamwork

Ganzen gaan in het najaar op weg naar het warme zuiden. In een strakke V‑formatie nemen om de beurt de kop­posi­tie. Wat een team­work! Wat kun jij daar van leren?

Lees verder

Het GROW-model voor het voeren van coachingsgesprekken

Het GROW-mod­el is een heel hand­ig mod­el voor het voeren van coachende gesprekken. Als je de stap­pen uit dit mod­el vol­gt weet je zek­er dat je de belan­grijk­ste zak­en in een gesprek aan bod laat komen.

Lees verder

5 verschillende coachingsstijlen

In dit artikel wor­den vijf ver­schil­lende coach­ingssti­jlen behan­deld. Er zijn natu­urlijk nog veel meer sti­jlen, maar dit zijn de voornaamste.

Lees verder

Omgaan met weerstand

Als lei­der moet je er reken­ing mee houden dat je vaak te mak­en kri­jgt met weer­stand. Maar hoe ga je daar nou het beste mee om?

Lees verder

Leiderschap & skills

Voor lei­der­schap zijn er veel ver­schil­lende vaardighe­den nodig. Ont­dek de belan­grijk­ste skills.

Lees verder

Persoonlijkheidsinstrument FIRO‑B

FIRO is een meth­ode die helpt bij het kri­j­gen van inzicht in hoe jij con­tact hebt met anderen. Het maakt duidelijk wat anderen van jou zien en welke behoeften jij zelf hebt. 

Lees verder

Wanneer ga je naar een coach?

Naar een coach ga je wan­neer je jezelf wilt ontwikke­len. Je hoeft dus nier per­sé een prob­leem te hebben of in een burn-out te zit­ten. Coach­ing helpt jou bij je per­soon­lijke ontwikkeling.

Lees verder

MBTI inzetten voor je team

MBTI is een mooie tool om ver­schillen tussen team­le­den duidelijk te mak­en én om over en weer begrip te creëren. Dit instru­ment wordt wereld­wi­jd het meest gebruik voor het ver­beteren van samenwerkingen.

Lees verder

4 tips voor meer verbinding in je team

Verbind­ing in een team zorgt voor betere samen­werk­ing en daar­door betere presta­ties. Verbind­ing ontstaat niet alti­jd vanzelf.

Kijk verder

3 niveaus van luisteren

Wist je dat je op ver­schil­lende manieren kunt luis­teren? En dat je wan­neer je daar­van bewust bent, veel meer infor­matie kunt ontvangen?

Lees verder

Als coachend leider de juiste vragen stellen

Het belang van de juiste vra­gen stellen is groot. Door het stellen van open, nieuws­gierige vra­gen nodig je je gesprek­part­ner uit om goed na te denken en waarde­vollere antwo­or­den te geven.

Lees verder

De dilemma’s van coachend leidinggeven

Coachend lei­d­inggeven is niet alti­jd makke­lijk. Je heb als lei­der namelijk ver­schil­lende pet­ten op. Hoe houd je het overzicht en duidelijkheid in je rol?

Lees verder

Een vaste aanpak voor jouw coachingsgesprekken

Om op een goede manier coach­ings­ge­sprekken te voeren, moet er aan een aan­tal voor­waar­den voldaan wor­den. Vertrouwelijkheid en vei­ligheid zijn bijvoor­beeld randvoorwaardelijk.

Lees verder

7 definities van leiderschap

Er zijn een hele hoop ver­schil­lende defin­i­ties voor lei­der­schap. Elk met een eigen inval­shoek. Ondek welke dat zijn.

Lees verder

 

Inzicht in persoonlijke voorkeuren met MBTI

Met inzicht in jouw eigen per­soon­lijke voorkeuren en die van anderen om je heen kun je veel effec­tiev­er samen­werken en lei­der­schap tonen.

Lees verder

Is leiderschap aangeboren?

Bestaat de geboren lei­der? Het is een eeuwig durende dis­cussie. Lees in hoev­erre lei­der­schap ontwikkel­baar is.

Lees verder

Zo verdiep je je coachingsgesprekken met medewerkers

Door de juiste aan­pak en het inzetten van je intuïtie kun je coachende gesprekken verdere diep­gang geven.

Kijk verder

De impact van een leider

Als lei­der heb je impact door de juiste posi­tie in te nemen, te schake­len, te analy­seren en op het juiste moment het goede besluit te nemen. Hoe doe je dat op de juiste manier?

Lees verder

Over het werk als leiderschapscoach. 

Een inter­view met Emmy over hoe zij haar werk als lei­der­schap­scoach ziet en wat haar manier van coachen uniek maakt.

Lees verder