Is leiderschap aangeboren?

Is leiderschap aangeboren of aangeleerd?

 

Tij­dens mijn studie psy­cholo­gie werd regel­matig de dis­cussie gevo­erd. Is lei­der­schap aange­boren? Is een mens voor­namelijk gevor­md door aange­boren eigen­schap­pen of door opvoeding?

Het nature ver­sus nur­ture-debat werd toen nog veel gevo­erd. Vaak ging ook de dis­cussie over lei­der­schap. Bestaan “geboren leiders?”.

Ik geloof dat lei­der­schap bestaat uit de com­bi­natie van per­soon­lijke kwaliteit­en, waar­den, dromen en com­pe­ten­ties. Samen vor­men deze ele­menten het unieke per­soon­lijke Kern­profiel van de lei­der. Soms heeft het ene ele­ment de over­hand en soms het andere.

Een goed presterende lei­der is in staat om effec­tief te kiezen wat er van het per­soon­lijke Kern­profiel op welk moment ingezet moet wor­den en kan flex­i­bel zijn wan­neer de sit­u­atie er om vraagt. 

Hier kun je het Kern­profiel down­load­en om het zelf in te kun­nen vullen.

 

 

Lees alles over lei­der­schap.

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

Dit boek over lei­der­schap helpt jou stressvrij je ambities te realis­eren! In dit lei­der­schaps­boek wor­den de tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap gep­re­sen­teerd. Deze bouw­ste­nen zijn gebaseerd op weten­schap­pelijke the­o­rieën en zijn prak­tisch en doelgericht. 

Een boek vol hand­vat­ten voor jouw leiderschapsontwikkeling!

Een visionair zijn

Mar­cel dacht bij het zien van lei­der­schaps­boeken meestal: “daar heb ik echt geen tijd voor”. Maar toen hij het boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ zag,  dacht hij “ik ga het toch maar eens lezen”.

 

Voor het lezen dacht Mar­cel dat visieon­twik­kel­ing heel com­plex was. Iets waar­voor je dure consultancyfirma’s voor inhu­urt. Niet iets voor een afdel­ings­man­ag­er, zoals hij. Toch was hij er alti­jd wel nieuws­gierig naar. Het zou toch gaaf zijn om zelf ook een beet­je een vision­air te zijn.

 

Tij­dens het lezen van het boek realiseerde hij dat het ontwikke­len van een visie niet  ingewikkeld hoeft te zijn. Ook leerde hij wat een visie tot een suc­ces maakt.

 

Wil jij ook de vision­air in jezelf ont­dekken? Dit lei­der­schaps­boek geeft je inzicht in de richt­ing die jij wilt geven aan jouw ambities. Zon­der dat het ingewikkeld of te the­o­retisch wordt.

Klik en lees hoe jij relaxed je doe­len waarmaakt.