fbpx

Is leiderschap aangeboren?

Is leiderschap aangeleerd of aangeboren?

 

Tij­dens mijn studie psy­cholo­gie werd regel­matig de dis­cussie gevo­erd of een mens voor­namelijk gevor­md wordt door aange­boren eigen­schap­pen of door opvoed­ing. Ik geloof dat de com­bi­natie van per­soon­lijke kwaliteit­en, waar­den, dromen en com­pe­ten­ties het unieke per­soon­lijke Kern­profiel van de lei­der vor­men. Soms heeft het één de over­hand en soms het andere.

Een presterende lei­der is in staat om effec­tief te kiezen wat er van het per­soon­lijke Kern­profiel op welk moment ingezet moet wor­den en kan flex­i­bel zijn wan­neer de sit­u­atie er om vraagt.  Hier kun je het Kern­profiel down­load­en om het zelf in te kun­nen vullen.