Interview met Emmy

Interview met Emmy de Vrieze – Leiderschapscoach

Door Edwin Steennis

 

 

Op een frisse dag in maart heb ik Emmy de Vrieze (Lei­der­schap­scoach) geïn­ter­viewd tij­dens een wan­del­ing over de mon­u­men­tale stadswallen van Zalt­bom­mel. Zij is afges­tudeerd psy­choloog en bedri­jf­skundi­ge. Ze heeft in haar rol als HR Man­ag­er al veel mensen intern gecoacht. Inmid­dels werkt De Vrieze twee jaar als zelf­s­tandig lei­der­schap­scoach voor met name star­tende directeuren, man­agers en nieuwe MT’s.

 

 

 

 

Wat als mensen niet gecoached willen worden?

 

Het gesprek begin ik met de vraag: “Wat is jouw ervar­ing met mensen die eigen­lijk niet echt gecoached willen wor­den?” Emmy de Vriezes ini­tiële reac­tie is dat haar doel­groep zelf op zoek is om ergens beter in te wor­den: “De lei­ders die ik coach zijn intrin­siek gemo­tiveerd om antwo­or­den te vinden.”

 

Wat wel voorkomt is dat mensen niet de diepte in willen gaan of puur op hun oor­spronke­lijke vraag bli­jven zit­ten. Men gaat het dan moeil­ijk­er vin­den om echt te kijken naar de oorza­ak van het prob­leem. “Als mensen zich niet in willen zetten om de oploss­ing te vin­den,  kan dit irri­tatie bij mij kan opwekken. Daar ben ik me heel bewust van.”

 

Als voor­beeld noemt ze de reac­tie van een klant die met een loop­baan­vraagstuk zat. Bij een bepaalde vraag die meer ging over de achterliggende moti­vatie of opvat­tin­gen reageerde de klant door terug vra­gen te gaan stellen als: “Waarom vraag je me dit nu?” of “Wat heeft dit te mak­en met mijn vraag?” Emmy herkent deze vra­gen direct als weer­stand. En weet dat dit bij haar een oordeel of gevoel oproept. Om niet geërg­erd te rak­en, stelt ze dan vra­gen: “Waarom is het voor jou belan­grijk om te weten waarom ik dit nu vraag?”

 

Emmy de Vriezes over­tuig­ing is dat weer­stand een reden heeft en voortkomt uit een bezorgdheid of angst. Dat is juist voor haar als lei­der­schap­scoach een ingang  om verdiepende vra­gen te stellen.

 

 

 

Wat is stijl van coachen van deze Leiderschapscoach?

 

We wan­de­len verder en nemen op de splits­ing het pad naar links en prat­en door over Emmy’s sti­jl van coachen. Ik vraag haar wat haar sti­jl is om goed te coachen. “Ik ben bezig met het ontrafe­len van de kluwen en het maakt mij niet uit welke kleur wol het is.” De kracht van Emmy de Vrieze is om goed te kun­nen observeren en ana­lytisch te bli­jven. Deze zet ze in om zich te focussen op het pro­ces. Haar doel is om samen de puzzel opgelost te kri­j­gen. Wat het ‘plaat­je’ op de puzzel is, is voor De Vrieze niet belan­grijk. Zo kan zij weg­bli­jven van een oordeel of haar eigen gevoel.

 

Soms zet Emmy haar oordeel wel in. Heel bewust, als gereed­schap. Als voor­beeld vertelt ze dat ze soms tegen een klant zegt: “Ik ben ervan over­tu­igd dat je dit kunt.” Hier­mee kan ze iemand net dat zetje geven om over een drem­pel te komen.

 

Net zoals wij samen de route bepalen waar we wan­de­len, werkt Emmy de Vrieze in haar Lei­der­schap­scoach­ing ook samen met haar klanten om de eind­streep te halen.

 

De Vrieze hanteert gelijk­waardigheid als uit­gangspunt in de relatie tussen klant en lei­der­schap­scoach. “Ik sta naast mijn klant om samen de puzzel­stuk­jes op de juiste plaats te kri­j­gen. Ik help wel, maar ga ze niet redden.”

 

 

Wat doet een leiderschapscoach niet?

 

We zijn aan het einde van de bol­w­erken en wan­de­len terug. Ik vraag deze lei­der­schap­scoach waar de grens ligt waar De Vrieze stopt met coachen. Haar reac­tie is meteen: “Ik ga erva­nu­it dat degene die ik coach niet stuk is en dus niet gere­pa­reerd hoeft te worden.”

 

Ze merkt aan haar klanten dat deze graag vooruit willen en met een leervraag komen. “Al mijn klanten zijn op zoek naar antwo­or­den, maar de antwo­or­den zit­ten al in hen.” Het is Emmy’s rol als lei­der­schap­scoach om haar klanten te helpen de leervraag zelf te beantwoorden.

 

Voor De Vrieze houdt de lei­der­schap­scoach­ing op als er echt sprake is van noodza­ak voor ther­a­pie of als  med­icatie nodig is. Dit maakt ze echter niet snel mee.

 

Dit sluit mooi aan bij Emmy betrokken­heid bij haar klanten. Zij is fan van hen omdat ze de instelling hebben om een prob­leem aan te willen pakken en de puzzel samen met haar willen oplossen. “Zolang mijn klant in staat is om te reflecteren en hier­toe ook echt bereid is, dan is dat voor mij genoeg om te coachen.” De lei­der­schap­scoach houdt wel afs­tand tot haar klant. “Als coach sta ik maar met een half been in het sys­teem, gro­ten­deels zorg ik ervoor dat ik buiten blijf.”

 

 

 

Wat doet leiderschapscoach Emmy de Vrieze als ze in een gesprek persoonlijk geraakt wordt?

 

We slaan recht­saf en het pad loopt omhoog, ter­wi­jl ook het onder­w­erp zwaarder wordt. Ik vraag Emmy de Vrieze hoe ze omgaat met thema’s waar ze per­soon­lijk door ger­aakt wordt. Zij antwo­ordt: “Door ana­lytisch en observerend te bli­jven en me vooral op het pro­ces te focussen om samen de puzzel samen op te lossen is er qua thema’s weinig tot niets dat mij per­soon­lijk diep raakt.”

 

Ook zwaardere onder­w­er­pen waar ze wel degelijk een mening over heeft bli­jven zo op afs­tand. De Vriezes houd­ing met focus op het pro­ces maakt het voor haar klant ook een­voudi­ger om over zware onder­w­er­pen te spreken.

 

Waar Emmy wel voor waakt is dat ze oprecht nieuws­gier­ing bli­jft naar het beant­wo­or­den van de coach­ingsvraag en wat erachter kan zit­ten. Maar het antwo­ord zelf is voor haar niet zo inter­es­sant en vergeet ze gemakke­lijk. “Hier­door hoef ik ook zware thema’s als incest of mis­han­del­ing niet te mij­den. Al bli­jft lei­der­schap­scoach­ing op de toekomst gericht en niet op het oplossen van het verleden.”

 

Ook bij onder­w­er­pen waar ze wel per­soon­lijk ervar­ing mee heeft, zoals stress en burnout, kan De Vrieze bli­jven coachen. “Ik heb mijn eigen ervar­ing hierin weleens gebruikt om bij een klant de noodza­ak en urgen­tie voor een veran­der­ing aan te geven. Mijn ervarin­gen laat ik verder buiten beschouwing omdat het bli­jft gaan om het pro­ces van mijn klant.”

 

 

 

Wanneer is iemand een goede coach?

 

Emmy de Vrieze legt de nadruk erop dat om goed te kun­nen coachen je jezelf echt moet ken­nen. Als coach gaat het er niet om je eigen prob­le­men op te lossen in een coach­ings­ge­sprek. “Tij­dens mijn studie psy­cholo­gie zat­en in de col­lege­banken veel stu­den­ten die zelf met prob­le­men zat­en in de verwacht­ing dat ze die daar op kon­den lossen.”

 

Het gaat een goede lei­der­schap­scoach echt puur om de ander. Om de klant die met een vraag naar De Vrieze toe komt. “Al bli­jf ik gewoon een mens en als mij iets dwarsz­it dan ver­tel ik dat ook om te voorkomen dat het in de lucht bli­jft hangen.” Zo zorgt Emmy ervoor dat ze haar aan­dacht aan de klant kan geven.

 

 

 

Hoe bepaal je de juiste coachingsvragen?

 

We zijn al weer bij­na terug bij ons start­punt. Ik vraag Lei­der­schap­scoach Emmy de Vrieze hoe ze weet op welke manier ze weet welke vra­gen ze wil stellen. Haar reac­tie is dat ze haar onder­buikgevoel of intuïtie gebruikt om een idee te kri­j­gen van de per­soon die zij tegen­over haar heeft om op die

manier de juiste vra­gen te stellen. Mijn doorvraag of dit iemand in een hok­je plaat­sen is, wordt door haar ontkracht. “Je moet weten weten wat voor ‘vlees je in de kuip hebt’ om ook de juiste woor­den en toon te vin­den in je vra­gen. In som­mige gevallen kan het gepast zijn om heel direct te vra­gen waarom iemand iets doet. Bij een ander vraagt ze voorzichtiger naar wat het maakt dat haar klant iets doet, om de ander zo te helpen om con­creet te worden.”

 

 

 

Wat is de valkuil van Emmy?

 

Bij een kop­je koffie na afloop vraag ik Emmy naar haar groot­ste valkuil. Zij ziet het risi­co dat ze als afs­tandelijk kan wor­den gezien als poten­tieel haar groot­ste valkuil. Dit komt door­dat ze focust op het oplossen van de puzzel en niet op de uitkomst van de puzzel. “Maar ik ben qua type heel open en zo kan ik mezelf meen­e­men in de coach­ings­ge­sprekken, waar­door ik wel de verbind­ing hou.”

 

Door­dat De Vrieze zo druk is met het voeren van het coach­ings­ge­sprek  maakt ze weinig aan­tekenin­gen. Dat noemt ze als een andere valkuil, maar het is niet iets wat voor prob­le­men zorgt. Ze heeft een truc­je:  “Ik vraag aan het begin van elk gesprek wat mijn klant uit het vorige gesprek heeft meegenomen. Daarmee kri­jg ik al meteen de samen­vat­ting. Het geeft daar­naast ook meteen een beeld van wat hij of zij belan­grijk vond. En kun­nen we daar van­daan verder”

 

 

“Je kunt niet bepalen wat je overkomt, maar je kunt altijd kiezen hoe je er mee om wilt gaan”

Opleidingen en trainingen

Sociale Psy­cholo­gie — Rad­boud Uni­ver­siteit Nijmegen

Exec­u­tive MBA Bedri­jf­skunde — Avans+

Future Female Lead­ers Program

MBTI Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd 

Co-active Coach­ing

KATA Coach­ing

Ziel, Zalig, Zake­lijk: leiderschapscursus

Zin­vol Leiderschap

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel