Intakegesprek

Ken­nis­mak­en

De helft van mijn klanten zit na een intakegesprek huilend aan tafel.

Gelukkig niet van verdriet! Maar van opluchting.

 

Suzan werkt als Man­ag­er Finance bij een groot bedri­jf en is naast deze func­tie ook nog ver­ant­wo­ordelijk voor de imple­men­tatie van een nieuw soft­warepakket. Tij­dens de intake vertelt zij over enorme druk die zij voelt. In dit gesprek ont­dekt zij hoe ze weer gaat geni­eten van haar werk.

 

Susan maakt in het gesprek ken­nis met haar per­soon­lijke waar­den. De waar­den die haar moreel kom­pas vor­men. Op het moment dat Suzan haar vier kern­waar­den voor zich ziet liggen, komen de tra­nen. Ineens is het glashelder. Ze begri­jpt waarom ze zoveel ver­ant­wo­ordelijkhe­den op zich nam. Én het is duidelijk waarom som­mige sit­u­aties zo veel druk veroorza­k­en. Wat een oplucht­ing dat het niet aan haar vaardighe­den ligt! Tra­nen van oplucht­ing.

 

Wil jij ook min­der druk voe­len? Na een gratis intake ken jij de wijze waarop jij jouw ambities op een ontspan­nen manier kunt realis­eren.

Kies voor meer werk­plezi­er en vraag ook een intakege­sprek aan. Klik hieron­der.

Tijdens de intake: inzicht in jouw stappen

Jouw wens is om op een hoger niveau te presteren en ontspan­nen je ambities waar te mak­en. Je wil jouw per­soon­lijk lei­der­schap ontwikke­len en de samen­werk­ing bin­nen je team ver­beteren. Je weet alleen nog niet hoe.

Tij­dens de bespreken we jouw per­soon­lijke sit­u­atie en de daar­bij behorende uitdagin­gen. Voor het werken aan per­soon­lijke ontwik­kel­ing bestaat geen ‘one size fits all’. Daarom nemen we alti­jd jouw eigen kwaliteit­en, behoeftes en per­soon­lijke doel als uit­gangspunt.

Na het presta­tiege­sprek weet jij het antwo­ord op de vol­gende vra­gen:

  • Wat is exact mijn ambitie?
  • Wat weer­houdt mij op dit moment van mijn doel?
  • Welke stap­pen heb ik te zetten om opti­maal presteren?

Het gratis ken­nis­mak­ings­ge­sprek duurt 30–45 minuten. Het gesprek vin­dt plaats op onze locatie in Zalt­bom­mel of via Skype / Face­time.

De intake van Frank: “Het valt tegen”

Jaren­lang had Frank ervan ged­roomd om directeur te wor­den. En nu is het zover. En het valt tegen. Als hij heel eerlijk is, valt het hem enorm tegen.

Drie maan­den gele­den is Frank aan zijn nieuwe baan als directeur begonnen. En hij is direct vol ent­hou­si­asme begonnen. Toch slaapt hij nu al een paar nacht­en slecht.

Er komt zo veel op hem af; achter­stal­lig werk, een mail­box vol vra­gen van klanten, een boze lever­anci­er en een onge­mo­tiveerd team. En Frank is hier ver­ant­wo­ordelijk voor. Maar hoe gaat hij dat in vre­desnaam doen?

Tij­dens onze intake, vertelde hij over zijn prob­le­men. In dit gesprek gaf ik hem inzicht in de wijze waarop hij zijn droom toch zon­der een hoop stress waar kon mak­en.

 

Ik hielp hem  bij het inven­taris­eren van al zijn tak­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Hij kreeg overzicht en orde in zijn tak­en. Hij verdeelden de ver­ant­wo­ordelijkhe­den en besloot met welke tak­en hij zou stop­pen. Ter­wi­jl we hier­mee bezig waren, verd­ween langza­am de ver­moei­d­heid uit zijn ogen.

Na dit intakege­sprek van 45 minuten was er zelfs een glim­lach op Franks gezicht. Hij wist voor­taan waar hij zijn tijd aan wilde best­e­den. En dat nog vóór­dat hij aan zijn coach­ingstra­ject begonnen was.

Wil jij ook weer stressvrij werken? Kri­jg inzicht in de wijze waarop jij jouw ambities op een ontspan­nen manier kunt realis­eren.

Plan een ken­nis­mak­ings­ge­sprek. Klik hier!

 

De intake van Sara: “Gaat het wel goed, mama?”

“Gaat het wel goed mama?” Sara schrok zich rot toen haar zoon­t­je Vic dat aan haar vroeg.

Tij­dens de intake vertelde Sara dat ze zich doo­d­schaamde. Haar zoon­t­je trof haar wan­hopig gebo­gen over de keukentafel aan. 

Sara is haar bedri­jf begonnen om van haar grote passie voor planten haar bedri­jf te mak­en. Ze maakt tuinon­twer­pen, geeft cur­sussen bloem­schikken, fotografeert planten voor tijd­schriften en bedacht steeds weer nieuwe con­cepten. Haar liefde voor planten is groot en daar­door werd ze van elk nieuwe con­cept razend ent­hou­si­ast.

Tij­dens de intake realiseerde Sara dat haar liefde voor planten haar veel brengt. Maar dat haar richt­ing weg is. Dat leid tot te veel werk en achterbli­jvende inkom­sten. Ze moest keuzes gaan mak­en.

Wil jij ook niet langer met een wan­hopig gevoel aan jouw werk denken? Tij­dens een gratis ken­nis­mak­ings­ge­sprek geef ik je inzicht in de wijze waarop jij jouw ambities op een ontspan­nen manier kunt realis­eren.

Vraag ook een intake aan. Klik hier! 

Mijn manier van coachen is no-nonsense en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn lev­en.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer…

 

 

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel

Emmy de Vrieze Leiderschapscoach