The Hot Chair

Feed­back meth­ode

Met The Hot Chair inzicht in je eigen én elkaars competenties

De Hot Chair-meth­ode is een meth­ode om van anderen te horen welke posi­tieve eigen­schap­pen zij in jou zien.  De meth­ode heeft een volledig posi­tieve insteek en ver­sterkt de band tussen de team­le­den.

De werk­wi­jze is als vol­gt: Er is een groep van vier tot twaalf per­so­n­en die elka­ar redelijk tot goed ken­nen. Meestal vor­men deze mensen samen een team.

Om de beurt gaat één van de team­le­den op een stoel zit­ten met de rug naar de groep toe. De groep kijkt ver­vol­gens rustig naar de omge­draaide per­soon en benoemt zijn of haar kwaliteit­en. De omge­draaide per­soon zegt niets.

De team­coach begelei­dt het pro­ces en schri­jft mee en noteert alle benoemde kwaliteit­en. Dit is meestal een lijst van wel 20 tot 50 kwaliteit­en. 

Als de groep aangeeft klaar te zijn met het benoe­men van de posi­tieve eigen­schap­pen, draait de per­soon op de stoel zich om naar de groep en kijkt hen voor het eerst weer aan.

Nuttige feedback

Vaak vertelt de per­soon op de stoel dat hij of zij veel emoties ervo­er tij­dens het horen van de kwaliteit­en en dat de stoel daad­w­erke­lijk een Hot Chair was. Dat komt door­dat we vaak niet gewend zijn om veel posi­tieve feed­back te ont­van­gen van al je team­le­den. Het is dus een hele nieuwe ervar­ing.

Zo verg­ing het mijzelf ook, de eerste keer op de Hot Chair. Ik was ger­aakt door de posi­tieve eigen­schap­pen die anderen bij mij zagen. Din­gen waar­van ik dacht dat ze niet zicht­baar waren. Tevens hoorde ik com­pe­ten­ties benoemd wor­den die ik vanzelf­sprek­end vond of zelf niet ervo­er. Dat raak­te mij diep.

De hot chair ver­sterkt zelf­beeld en stelt de deel­ne­mer in staat om veel meer op zijn of haar com­pe­ten­ties te vertrouwen. Daar­naast heeft de hot chair een enorm posi­tieve invloed op de onder­linge band van de team­le­den. 

Het is echt een aan­rad­er om samen met jouw team de Hot chair te ervaren

 De Hot Chair stelt je in staat om je onder­schei­dend ver­mo­gen, je per­soon­lijke Kern­com­pe­ten­ties, te benoe­men.

Dit bereik je dankzij coaching van teams

 

  • Vast­stellen van de werk­wi­jze die jul­lie als team suc­cesvol maakt, zodat er meer grip komt op het behalen van de doel­stellin­gen
  • Creëren van focus en visie voor de komende jaren dankz­ij goede werkaf­sprak­en in een con­creet actieplan
  • Inzicht in de com­pe­ten­ties van het team en hoe deze beter ingezet kun­nen wor­den in de gehele organ­isatie