The Hot Chair

Via The Hot Chair inzicht in je competenties

Tien jaar gele­den maak­te ik ken­nis met de Hot Chair. De Hot Chair-meth­ode is een meth­ode om van anderen te horen welke posi­tieve eigen­schap­pen zij in jou zien. De werk­wi­jze is als vol­gt: Er is een groep van vier tot twaalf per­so­n­en die elka­ar redelijk tot goed ken­nen.

Om de beurt gaat één van de aan­wezi­gen op een stoel zit­ten met de rug naar de groep toe. De groep kijkt ver­vol­gens rustig naar de omge­draaide per­soon en benoemt zijn of haar kwaliteit­en. De omge­draaide per­soon zegt niets. De team­begelei­der of train­er schri­jft mee en noteert alle benoemde kwaliteit­en. Als de groep aangeeft klaar te zijn met het benoe­men, draait de per­soon op de stoel zich om naar de groep en kijkt hen voor het eerst weer aan.

Nuttige feedback

Vaak vertelt de per­soon op de stoel dat hij of zij veel emoties ervo­er tij­dens het horen van de kwaliteit­en en dat de stoel daad­w­erke­lijk een Hot Chair was.

Zo verg­ing het mijzelf ook, de eerste keer op de Hot Chair. Ik was ger­aakt door de eigen­schap­pen die anderen bij mij zagen. Din­gen waar­van ik dacht dat ze niet zicht­baar waren. Tevens hoorde ik com­pe­ten­ties benoemd wor­den die ik vanzelf­sprek­end vond of zelf niet ervo­er. Dat raak­te mij diep. Het ver­sterk­te mijn zelf­beeld en stelde mij in staat om veel meer op mijn com­pe­ten­ties te vertrouwen.

Tenslotte was ik beter in staat om mijn onder­schei­dend ver­mo­gen, mijn per­soon­lijke Kern­com­pe­ten­ties, te benoe­men.