Leiderschap: Ontspannen Presteren

 

Over het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren 

Lei­ders werken hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid lei­den tot veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Dat weegt vaak zwaar. Soms zelfs te zwaar.

Wil jij als lei­der op een ontspan­nen manier presteren? Dan is het de kun­st om je energie slim in te zetten. Je te focussen op wat toegevoegde waarde heeft. Daar­naast je sterke kan­ten te benut­ten. Én dat­gene te doen wat jouw lei­der­schap ver­sterkt. Maar dat is een­voudi­ger gezegd dan gedaan.

 

10 bouwstenen voor leiderschap

Dit lei­der­schaps­boek pre­sen­teert tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap. Daar­bij is het doel het onder­s­te­unen van lei­ders bij ontspan­nen presteren. De Bouw­ste­nen zijn met weten­schap­pelijke the­o­rieën onder­bouwd. Ze zijn met voor­beelden ver­duidelijkt en met tips bruik­baar gemaakt. Het boek is dus gemakke­lijk te begri­jpen en prak­tisch toepas­baar.

Hier­mee aan de slag gaan, betekent niet dat je moet ploeteren om beter te wor­den. Nee, het betekent het tegen­overgestelde. Wan­neer jouw ken­nis met betrekking tot lei­der­schap expli­ci­et is, dan ben je in staat om er naar te han­de­len. Je kunt dan het juiste te doen. Weg­bli­jven van je valkuilen.

 

Te koop

Het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren is zow­el als hard­copy als e‑book bij Bol.com te koop.

Wil je meerdere exem­plaren van Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren bestellen? Neem dan con­tact met mij op.

Super goed en handza­am man­age­ment­boek. Het maakt het lev­en een stuk overzichtelijk­er en behap­baarder. Leuk om cadeau te geven en te kri­j­gen!

Mar­i­je Dobben­berg

Veran­der­man­ag­er, Maeve

In het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren beschri­jft Emmy op prak­tis­che wijze de bouw­ste­nen om tot suc­ces te komen. Vooral de terugk­erende metafoor van de ijs­berg vond ik sterk.

Jacomien Steen­nis

Onderne­mer

Professionele ervaring

Lei­der­schap­scoach

Train­er Man­age­ment­teams

Schri­jver & Sprek­er: Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren 

Grafisch Lyceum Utrecht — Team­coach­ing

Ancu­lus — Team­coach­ing lei­der­schap­steam 

Vebego — Team­coach­ing

Hago Ned­er­land — Pro­ject­man­ag­er Lei­der­schap­son­twik­kel­ing

Hago Food & Indus­try — Team­coach­ing lei­der­schap­steam

Port of Ams­ter­dam — Team­coach­ing lei­der­schap­steam

NGA Human Resources — HR Man­ag­er HR Noord Europa

Qurius / Prod­ware — Train­er & Coach Per­soon­lijk Lei­der­schap

Poli­tieke par­tij — Afdel­ingsvoorzit­ter