leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Hoe overtuig je iemand om iets te doen?

Over­tu­igen is er voor zor­gen dat de ander gaat doen of denken wat jij graag wilt. Het over­tu­igen van anderen kan op ver­schil­lende manieren. Er zijn vier basis­sti­jlen voor over­tuig­ingskracht, deze wor­den hieron­der kort uit­gelegd. Verderop in het artikel komt je er achter over welke strate­gie het meest suc­cesvol is.

Overtuigingsstrategie 1: kennis en inhoud: 

De eerste strate­gie voor over­tu­igen is door het ken­nen van de feit­en. Je deelt je ken­nis en de rede­nen waarom je iets wilt en vertelt daar uit­ge­breid over. Vaak ben je bij deze manier van over­tu­igen uit­ge­breid aan het woord. De per­soon of per­so­n­en die je wilt over­tu­igen hebben bij deze strate­gie vol­doende tijd en begrip nodig om jouw ken­nis tot zich te nemen en daar over­tu­igd door te raken.

Overtuigingsstrategie 2: stellingname

Je kunt ook over­tu­igen door het gebruiken van duidelijke stelling­name. Je weet dan waar je voor staat en neemt ste­vig posi­tie in. Bij deze strate­gie ver­tel je vooral WAT je wilt en niet WAAROM je dat wilt. Door je doel te her­halen en weinig mee te buigen met de mening van van anderen, zorg je dat je overtuigt.

Overtuigingstrategie 3: inspireren

Een andere manier van over­tu­igen is het inspir­eren van anderen. Om inspir­erend te zijn is het nodig dat jij zelf echt gelooft in jouw doel en vertrouwen hebben in de impact die je kan bereiken. Inspir­eren doe je door anderen aan te spreken op hun gevoel. Vaak wordt het delen van toekom­st­beelden en het gebruiken van sto­ry­telling gebruikt om mensen te inspir­eren. Ook door mid­del van voor­beeldge­drag kun je anderen vanu­it inspi­ratie overtuigen.

Overtuigingsstrategie 4: relatie bouwen

Ten slotte kan je jouw doel­groep over­tu­igen door op per­soon­lijk niveau relaties op te bouwen. Door inter­esse te tonen in de ander, te luis­teren en tijd voor elka­ar te nemen, kri­jg je veel nut­tige infor­matie. Daar kun je dan ver­vol­gens effec­tief op in spe­len. Op basis van de opge­bouwde relaties kri­jg je ook wel eens iets gegund. Dat is ook een manier van overtuigen.

Overtuigen van anderen | Leiderschap
Over­tuig­ingsstrate­gieën

Het is hand­ig om jezelf af te vra­gen welke strate­gie jij gebruikt. Het kan ook dat je ver­schil­lende manieren tegelijk gebruikt. Ben je vooral bezig met ken­nis en feit­en te delen? Of ben je vooral jouw grote wens aan het delen? Inspir­eren en relaties bouwen zijn de mensgerichte manieren van overtuigen.

Welke overtuigingsstrategie is het beste?

Hoe effec­tief iemand is in over­tu­igen, kan wor­den voor­speld op basis van welke strate­gieën wor­den ingezet en hoe dat met elka­ar in bal­ans is. De vier over­tuig­ingsstrate­gieën zijn namelijk op een ver­schil­lende manier effec­tief. Het is dan ook belan­grijk dat je in je com­mu­ni­catie zoveel mogelijk de vier ver­schil­lende aan­pakken alle­maal beheerst.

Het meest suc­cesvol in over­tu­igen ben je wan­neer je heel bewust bent van het effect van elke sti­jl en daar afhanke­lijk van de sit­u­atie keuzes in maakt. De bood­schap en je doel bepalen welke strate­gie of com­bi­natie van strate­gieën ingezet wor­den. Het gaat erom dat jij kunt bepalen wat er op welk moment effec­tief en nodig is. Je kijk daarom zow­el naar de bood­schap, als naar de con­text. De con­text houdt in dat je kijkt naar wie jouw doel­groep is en wie je wil overtuigen. 

Een voorbeeld: anderen overtuigen van jouw visie

Wan­neer je jouw visie gaat pre­sen­teren, is het belan­grijk dat je alle over­tuig­ingsstrate­gieën in zet. Allereerst dat je feit­en aan je visie kop­pelt. Daar­naast is het bij het meen­e­men van anderen in jouw visie belan­grijk dat je duidelijk stelling inneemt. Ver­vol­gens het is nodig om dat op een inspir­erende manier te doen en jijzelf ook écht gelooft in je eigen bood­schap. Je over­tuigin­gaan­pak is com­pleet als de bood­schap aansluit bij de behoeftes van de groep.

Overtuigen vanuit de dialoog

Het kan dat je meer in dialoog met elka­ar de neuzen dezelfde kant op wilt kri­j­gen. Wan­neer je dat doet heb je alsnog de con­text nodig om te kijken naar wat de anderen willen en voe­len. Je zal dan ook moeten kijken naar de beste manier van communiceren. 

Stel dat je bijvoor­beeld je iemand in wil lat­en zien dat diegene niet op de juiste plek zit en beter een andere baan kan zoeken. Dan kijk je eerst naar de con­text. Wat wil die per­soon? Hoe voelt die per­soon zich? Hoeveel waarde heeft die persoon? 

Ver­vol­gens moet je beslis­sen wat de beste over­tuig­ingssti­jl is, vaak is dit de strate­gie ‘relatie bouwen’. Maar je kan het gesprek ook voeren aan de hand van feit­en, dus dan kies je over­tuig­ingsstrate­gie 1: ‘ken­nis en feit­en’. In dat geval ver­tel je dat het niet goed gaat en jij niet tevre­den bent met het werk van die per­soon. Je kunt ook kiezen voor de strate­gie ‘stelling­name’. Je vertelt dan glashelder “ik ben er niet tevre­den over”.

Leiderschap en keuzes

Het gaat er uitein­delijk om dat je han­delt vanu­it jouw lei­der­schap en keuzes maakt. Dat je oog hebt voor de con­text van je doel­groep en vasthoudt aan de impact die je op lange ter­mi­jn wilt realis­eren. Op die manier ben jij als lei­der het max­i­maal overtuigend.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in...

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Volgens de theorie van situationeel leiderschap, weet een goede leider de leiderschapsstijl aan te passen aan de...

BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model helpt bij een gestructureerde aanpak van...

Cultuurniveaus van Schein

Cultuurniveaus van Schein

Bij het duiden van (organisatie-)culturen is er een groot risico dat men te eenzijdig kijkt. Dat is zonde, want...