Ik beken dat ik wel even moest slikken…

In het gratis e‑book Leuk Lei­der­schap in 10 stap­pen besloot ik de 10 belan­grijk­ste inzicht­en uit mijn ‘papieren’ boek gratis weg te geven.

Een boek schri­jven is een immense klus. Maar ik heb het gevoel dat ik mijn ken­nis wel MOET delen…

Je leest het in de kranten.

Je ziet het op het nieuws.

Experts luiden de noodklok.

“Uit­val dreigt voor ruim vier miljoen werk­ende Ned­er­lan­ders. Het sti­j­gende ziek­tev­erzuim dat we nu al zien, is slechts de voor­bode van een nakende burn-out­epi­demie.”

Dat zegt Theo Immers, voorzit­ter van het Nation­aal Cen­trum Pre­ven­tie Stress en Burn-out (NCPSB). Hij waarschuwt voor de ver­bor­gen burn-out­k­lacht­en“Maar lief­st 80 pro­cent van de burn-out­patiën­ten ziet hun eigen uit­val namelijk niet aankomen.”

(lees het hele onderzoek)

burn-out managers Emmy de Vrieze Leiderschapscoach

Door mijn kennis te delen wil ik leidinggevenden helpen.

De huidi­ge sit­u­atie vraagt namelijk om goed lei­der­schap, zón­der over eigen gren­zen heen te gaan.

  • Ben jij als lei­d­inggevende al voor­bereid op wat komen gaat…
  • Weet jij wat je team nodig heeft om goed te functioneren?
  • Ben je ontspan­nen in je rol als leider?

… en wil je voorkomen dat jouw medew­erk­ers met bosjes tegelijk omvallen? Burn-out raken? 

burn-out directeuren Emmy de Vrieze Leiderschapscoach

Als lei­der­schap­scoach en lei­der­schap­strain­er begeleid ik vanu­it mijn prak­tijk in Zalt­bom­mel lei­ders, man­agers, directeuren en man­age­ment­teams. En NIET alleen als ze zelf tegen een burn-out aan­hikken. Dat is een groot mis­ver­stand over leiderschapscoaches.

Een grote groep leiders komt bij mij om zich verder te ontplooien als leider.

Ze willen bijvoor­beeld een per­soon­lijke lei­der­schapsvisie ontwikke­len, de kwaliteit­en van hun team opti­maal benut­ten of beter doorzien wat een team nodig heeft om goed te functioneren.

Wil jij ook een ontspan­nen lei­der zijn die een steen­t­je bij­draagt aan het welz­i­jn van medewerkers?

Tij­dens een coach­ingstra­ject mak­en we een con­creet plan om jou en je team gezond te houden.

Down­load het e‑book hier.