Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen.

Waarom is delegeren moeilijk?

Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun team­le­den al jaren­lang hebben gedaan. En dat ze, omdat ze de beste van het team waren, ver­vol­gens eind­ver­ant­wo­ordelijk voor het team wer­den. Dit mech­a­nisme zie je vaak bij spe­cial­is­tis­che afdelin­gen, zoals juridis­che zak­en, HR, mar­ket­ing enz. 

Je eisen bijstellen

Veel vak­in­houdelijke man­agers zijn vaak hele­maal niet zo goed in delegeren. Ik weet uit ervar­ing hoe het voelt. De strug­gle om als HR Man­ag­er langs de zijli­jn te staan als je een HR adviseur uit je team iets hoort advis­eren dat nét anders is dan wat je zelf vin­dt… Om het het sim­pel te zeggen: “een zeven­t­je” ter­wi­jl jij  een negen kunt afleveren. 

Controle uit handen geven

Delegeren. Je weet dat het moet, maar makke­lijk is het niet om de con­t­role over de details uit han­den te geven. Met name als die con­t­role over de details jaren­lang voor werk­suc­ces gezorgd heeft. Ik ben zelf een per­soon van de hoofdli­j­nen en sturen vanu­it vertrouwen. Dus uitein­delijk vond ik als man­ag­er -na enige oefen­ing- delegeren niet heel ingewikkeld. Toch zie in mijn prak­tijk dat het veel voorkomt moeite met delegeren. 

Delegeren | Leiderschapscoach | coach mt

Hoe wordt het makkelijker om te delegeren?

Wat bij veel van mijn klanten helpt is het inzicht in waarom ze behoefte hebben aan con­t­role. Weten waarom details voor hen belan­grijk zijn. Met dit inzicht kun­nen ze op en nieuwe manier naar hun gedrag kijken. Er op reflecteren. En keuzes mak­en voor nieuw gedrag. 

Dus hier­bij de uitn­odig­ing om te reflecteren om een sit­u­atie waarin jij het moeil­ijk vond om te delegeren. Wat deed je? Wat dacht je? Wat voelde je? En wat wilde je? En hoe was dat voor de medew­erk­er aan wie je iets gedelegeerd had? Wat deed hij of zij? Wat dacht hij of zij? Wat voelde hij of zij? En wat wilde hij of zij? 

Stap niet in de valkuil 

Door vaste gewoontes loop je het risi­co steeds in dezelfde valkuil te stap­pen waar­door je niet groeit in je lei­d­inggevende rol. 

Een lei­der­schap­scoach helpt je met het verkri­j­gen van zelfinzicht en helpt je tot een  pret­tige werk­si­t­u­atie te komen. Dit is fijn­er voor jezelf, beter voor je team en biedt je de werk-privébal­ans waar­naar je verlangt.

Vind jij het soms lastig om lei­d­ing te geven? Lei­der­schap­scoach­ing helpt je hierin stap­pen te zetten.