fbpx

Definities van leiderschap

Definities van leiderschap

Er bestaan heel veel defin­i­ties van lei­der­schap. Er wor­den hier een aan­tal formele defin­i­ties van lei­der­schap benoemd. 

 

 

Klassieke definitie van leiderschap:

Het beïn­vloe­den van mensen om hen te stim­uleren iets te doen wat ze uit zich zelf niet doen. Hier­bij gaat lei­der­schap voor­namelijk over macht.

 

Formele definitie van leiderschap:

De aangestelde directeur of man­ag­er is de lei­der. Hij of zij is ver­ant­wo­ordelijk voor het for­muleren van organ­isatie­doe­len en de manier waarop die doe­len wor­den gere­aliseerd.

 

Doelgerichte definitie van leiderschap:

Het beïn­vloed­ings­ge­drag van een per­soon lei­dt er toe dat alle leden van de groep samen­werken aan een doel. De lei­der kri­jgt alle neuzen dezelfde kant op.

Transactionele definitie van leiderschap:

Er bestaat een ruil­re­latie tussen lei­ders en groep­sle­den. De lei­der vraagt  anderen om iets te doen en geeft daar iets voor terug. Voor wat, hoort wat. Denk hier­bij aan bijvoor­beeld het salaris dat iemand ont­vangt voor zijn voor werk.

 

Transformationele definitie van leiderschap:

Lei­ders motiv­eren de mensen om hen heen. Dit doen zij door te inspir­eren en aan te sluiten bij de behoeften van de leden van de groep. Hier­bij gaat het vooral om de kun­st van het ver­lei­den.