7 definities van leiderschap

Er bestaan heel veel defin­i­ties van lei­der­schap. Er wor­den hier een aan­tal formele defin­i­ties van lei­der­schap benoemd. Ik eindig uit­er­aard met mijn eigen definitie!

 

1. Klassieke definitie van leiderschap

De eerste defin­i­tie gaat over beïn­vloe­den van mensen om hen te stim­uleren iets te doen wat ze uit zich zelf niet doen. Dit is de oud­ste uit­leg van lei­der­schap. Hier­bij gaat lei­der­schap voor­namelijk over macht. Lei­der­schap = macht.

 

2. Formele definitie van leiderschap

Wan­neer je op deze manier naar lei­der­schap kijkt, gaat de redener­ing als vol­gt: de aangestelde directeur of man­ag­er is de lei­der. Hij of zij is ver­ant­wo­ordelijk voor het for­muleren van organ­isatie­doe­len en de manier waarop die doe­len wor­den gere­aliseerd. Dat is zijn of haar func­tie, dus daarom is deze per­soon de lei­der. Lei­der­schap = een functie.

 

 

3. Doelgerichte definitie van leiderschap

Bij dit uit­gang­punt lei­dt het beïn­vloed­ings­ge­drag van een per­soon lei­dt er toe dat alle leden van de groep samen­werken aan een doel. De lei­der is diegene die alle neuzen dezelfde kant op kri­jgt. Lei­der­schap = beïnvloeden.

4. Transactionele definitie van leiderschap

Vol­gens deze defin­i­tie bestaat er een ruil­re­latie tussen lei­ders en groep­sle­den. De lei­der vraagt  anderen om iets te doen en geeft daar iets voor terug. Voor wat, hoort wat. Denk hier­bij aan bijvoor­beeld het salaris dat iemand ont­vangt voor zijn voor werk. Lei­der­schap = iets wat je terugkri­jgt in ruil voor is anders.

 

5. Transformationele definitie van leiderschap

Deze defin­i­tie heeft als benader­ing dat lei­ders de mensen om hen heen motiv­eren. Dit doen zij door te inspir­eren en aan te sluiten bij de behoeften van de leden van de groep. Hier­bij gaat het vooral om de kun­st van het ver­lei­den. Lei­der­schap =  inspireren

 

 

6. Faciliterend leiderschap

Bij faciliterend lei­der­schap  staat het onder­s­te­unen van medew­erk­ers in het uitvo­eren van hun werk cen­traal.  Als lei­der ben je ver­ant­wo­ordelijk voor het schep­pen van de con­di­ties waar­door je team­le­den goed hun werk kun­nen doen. Lei­der­schap = faciliteren

Mijn definitie van leiderschap 

Wan­neer je volledig jezelf kunt zijn ‑niet beknot door verwachtin­gen van jezelf of anderen- en vanu­it je sterke kan­ten leeft en werkt, je jezelf op een ontspan­nen manier opti­maal kunt ont­plooien en grote presta­ties kunt neerzetten. Dat is voor mij de kern van lei­der­schap. Lei­der­schap = jezelf zijn

Lees alles over lei­der­schap.