De lente is mijn favori­ete jaar­geti­jde. Ik hou van de belofte die het met zich mee neemt. De belofte van prachtige planten, jonge dieren, zon en ontspan­nen buiten zijn. 

De zomer is de tijd waarin de belofte van de lente ingelost wordt. En het ziet er naar uit dat deze belofte al direct waar gemaakt wordt. Deze week sti­j­gen de tem­per­a­turen en kri­j­gen we heer­lijke zwoele zomer­avon­den, waar­bij de zon pas om 22.00 uur onder­gaat.

In de zomer gaat de groei van de natu­ur onver­min­derd door. Ik nodig je uit om mee te groeien!

Viral gaan — onverwachte groei

Twee weken gele­den schreef ik een post op social media over onze ervarin­gen als adop­tiegezin. Nou, dat heb ik geweten… De post riep enorm veel reac­ties op en toen mijn man Eel­co de post plaat­ste ging hij zelfs viral!

Inmid­dels hebben meer dan 200.000 mensen mijn plei­dooi voor re-spectare gelezen. Het is een voor­recht om andere mensen te lat­en leren. En al hele­maal als je onverwacht zo’n impact maakt.

Wil je de post nog een keer nalezen? Klik hier.

Versnellen door te vertragen

10 dagen gele­den vol­gde ik een heel bij­zon­der train­ing. De Nature Check-in. Een train­ing waar­bij het doel was om in de natu­ur met een aan­tal lev­ensvra­gen aan de slag te gaan. Bij het beant­wo­or­den van deze vra­gen kon je de inspi­ratie halen uit de natu­ur en de rust die de natu­ur met zich meebrengt.

Ik begon deze train­ing op een strand­je bij de Waal en belandde uitein­delijk op een prachtige, com­pleet ver­lat­en plek. Ik zat op een bank en kwam volledig tot rust. Toen ik plots een ijsvo­gel zag, sprong ik ineens op en ik riep hard: Ja! (ik ben dol op vogels)

Deze train­ing deed mij op een onverwachte manier realis­eren dat ik meer op zoek wil gaan naar din­gen die ik echt leuk vin­dt. Waar ik super blij van word. Ik wil meer “spe­len”!

Wil jij ook zoi­ets meemak­en? Deze train­ing werd gegeven door Nature Quest in samen­werk­ing met Job­train­ing.

In het oog van de orkaan

In mijn coach­prak­tijk begeleid in diverse man­agers en directeuren. 

Een van deze directeuren kwam afgelopen vri­jdag bij mij voor een gesprek. Het is een hele cre­atieve vrouw vol inno­vatie ideeën. Maar ook iemand die graag iedereen tevre­den wil stellen. Waar­door zij zich snel in een hoek­je laat drukken. Ze zet zelfs vaak let­ter­lijk een stap­je achteruit. Want als zij ruimte maakt, is de ander automa­tisch tevreden.

Ik vertelde haar over het oog van de orkaan. Daar waar het stil is. Maar ook de plek waar de buiten­wereld onvoor­spel­baar is.

Het is voor deze directeur de kun­st om te leren stil staan in het oog van de orkaan. Én zich daar com­fort­a­bel bij te voe­len. Dus op het moment dat ze voelt dat iemand haar in de hoek wil duwen, dan is het haar uitdag­ing om te bli­jven staan. En af te wacht­en wat de reac­tie van de ander is. Die kan ze nu nog niet voor­spellen. En aan dat gevoel moet ze wen­nen. Om ver­vol­gens te ervaren dat dat pri­ma is.

Hoe vaak sta jij stil in het oog van de orkaan?

Leidinggeven vanaf je zolderkamer

Erik is er klaar mee. Al die dagen op die zold­erkamer.  De ene call na de andere. Video­bellen met haperende verbindin­gen. Team­le­den die niet bereik­baar zijn omdat ze een snot­terend kind thuis hebben. En soms zit hij zelfs tussen het dro­gende wasgoed…

Lei­d­inggeven op afs­tand. Daar vin­dt hij geen lol aan.

Boven­di­en zijn de leuke din­gen van zijn werk als man­ag­er een stuk min­der leuk gewor­den. Voer maar eens een goed gesprek via zo’n scherm…

Als dit niet veran­dert, dan heeft hij echt geen lol meer in je werk. Kan hij zichzelf niet meer motiv­eren. Laat staan zijn team. Is hij een slechte lei­d­inggevende en een cha­gri­jnige vad­er waarmee geen lol te beleven valt.

Herken jij dit ook?

Zon­der gevoel van echt werk­plezi­er dagen­lang in die zolderkamer?

Je bent niet de enige.

Uit onder­zoek blijkt dat veel lei­ders het lastig vin­den om hun team op afs­tand aan te sturen.

Maar… er is een oplossing.

Na het webi­nar “Lei­d­inggeven vanaf je zold­erkamer” ga jij met meer plezi­er lei­d­inggeven op afs­tand . Zodat je werk een stuk leuk­er wordt. En succesvoller.

Na het vol­gen van dit webinar:

✅Heb je overzicht van alle werkza­amhe­den van je team. En kun je de juiste kwaliteit leveren.

✅Kun je je team­le­den op een goede manier motiv­eren. Zodat de team­spir­it weer terugkomt.

✅Ken je de oploss­ing voor een goede bal­ans tussen werk en privé.

✅Heb jij meer lol in de samen­werk­ing met je team.

✅Stroomt je inspi­ratie weer. Ook op je zolderkamer!

Dit gratis webi­nar is op vri­jdag 3 juli om 10.00 uur. 

Klik hier om je aan te melden voor “Lei­d­inggeven vanaf je zolderkamer.”

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen. 

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer over lei­der­schap­scoach­ing.