leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Cultuurniveaus van Schein

Bij het duiden van (organisatie-)culturen is er een groot risi­co dat men te een­z­i­jdig kijkt. Dat is zonde, want cul­tu­ur is meer dan ‘de manier waarop we het hier doen’. Cul­tu­ur zie je namelijk terug in alle aspecten van een organ­isatie en de mensen die er in werken.

Een organ­isatiecul­tu­ur open­baart zich vol­gens Schein (1999) op drie ver­schil­lende niveaus.

3 cultuurniveaus

  1. Arte­facten: Dit zijn alle zicht­bare struc­turen en processen in een organ­isatie. Dit zijn alle zak­en die zijn afge­spro­ken en vastgelegd.
  2. Bele­den waar­den: Dit zijn de strate­gieën, doel­stellin­gen en filosofieën. Hier wordt bin­nen de organ­isatie over gespro­ken en op gestuurd
  3. Basisveron­der­stellin­gen: onbe­wuste en vaak als vanzelf­sprek­ende aangenomen over­tuigin­gen, per­cep­ties, gedacht­en en gevoe­lens, per­soon­lijke waar­den van alle mensen in de organisatie.

Combinatie met andere cultuurmodellen

Elk niveau heeft zijn eigen cul­tu­ur ken­merken en  door elk van deze niveaus apart te beschouwen, kri­jg je een com­pleter beeld van de organ­isatiecul­tu­ur. Dit maakt dat dit mod­el zeer goed te com­bineren is met andere cultuurmodellen.

Bron­nen:

Schein, E. H., De bedri­jf­s­cul­tu­ur als ziel van een onderne­m­ing, Scrip­tum, Schiedam, 1999

Je bent misschien ook geïnteresseerd in...

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Volgens de theorie van situationeel leiderschap, weet een goede leider de leiderschapsstijl aan te passen aan de...

BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model helpt bij een gestructureerde aanpak van...

Cultuurdimensies van Hofstede

Cultuurdimensies van Hofstede

Definitie van Cultuur Volgens Hofstede wordt het denken, doen en laten van de mens voor een deel bepaald door de...