leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Cultuurdimensies van Hofstede

Definitie van Cultuur

Vol­gens Hof­st­ede wordt het denken, doen en lat­en van de mens voor een deel bepaald door de men­tale pro­gram­mer­ing. Deze pro­gram­mer­ing ontstaat in de jeugd en vroege vol­wassen­heid door de ervarin­gen en opvoed­ing van een per­soon. Ook cul­tu­ur vormt een deel van deze programmering. 

Hof­st­ede definieert cul­tu­ur als vol­gt: Cul­tu­ur is de col­lec­tieve men­tale pro­gram­mer­ing, die de leden van één groep of cat­e­gorie mensen onder­schei­dt van die van een andere.

Onderzoek

In 1966 werd een groot weten­schap­pelijk onder­zoekpro­ject uit­gevo­erd bij alle 116.000 medew­erk­ers van IBM. Dit lei­d­de tot de vol­gende con­clusie: in alle lan­den komen gemeen­schap­pelijke prob­le­men voor maar in ieder land zoekt men oplossin­gen, die ver­schillen met betrekking tot de vol­gende punten:

 • maatschap­pelijke ongelijkheid, waaron­der de houd­ing ten opzichte van gezag
 • de ver­houd­ing tussen indi­vidu en groep
 • de gewen­ste rolverdel­ing tussen man­nen en vrouwen: de maatschap­pelijke gevol­gen van het geboren wor­den als jon­gen of als meisje
 • manieren van omgaan met onzek­er­heid, waaron­der de wenselijkheid van het beheersen van agressie en van het uiten van emoties

Cultuurdimensies

Op grond van deze resul­tat­en kon­den de vol­gende cul­turele dimen­sies wor­den gedefinieerd:

 1. ‘Macht­saf­s­tand’ (van klein naar groot)
 2. ‘Col­lec­tivisme’ tegen­over ‘Indi­vid­u­al­isme’
 3. ‘Fem­i­niniteit’ tegen­over ‘Mas­culin­iteit’
 4. ‘Onzek­er­hei­dsver­mi­jd­ing’ (van zwak naar sterk)

Op basis van het IBM-onder­zoek heeft Hof­st­ede aan­vanke­lijk vier verk­larende, cul­tu­urg­ere­la­teerde fac­toren benoemd. Lat­er is er nog een vijfde fac­tor aan toegevoegd: termijngerichtheid.

 • Ter­mi­jn­gerichtheid (van kort tot lang)

Cultuurdimensies van hofstede

Kenmerken kleine machtsafstand

 • weinig toezichthoudend personeel
 • decen­tral­isatie is populair
 • prag­ma­tis­che ver­houdin­gen tussen superieuren en ondergeschikten

priv­i­leges en sta­tussym­bol­en zijn ongewenst

Kenmerken grote machtsafstand

 • meer toezichthoudend personeel
 • cen­tral­isatie is populair
 • emo­tionele ver­houdin­gen tussen superieuren en ondergeschikten
 • priv­i­leges en sta­tussym­bol­en zijn nor­maal en populair

Kenmerken individualisme

 • een eerlijk mens zegt wat hij denkt
 • relaties kies jezelf en moeten bijge­houden worden
 • mid­de­len bez­it jezelf
 • een mis­stap lei­dt tot schuldgevoel en ver­lies van zelfrespect
 • op per­soon­lijkhei­d­stests scoren mensen extrovert
 • bli­jd­schap tonen wordt aange­moedigd, droefheid tonen niet
 • media is een belan­grijk­ste informatiebron
 • de taak gaat vóór per­soon­lijke relaties
 • vri­jheid is een indi­vid­u­al­is­tisch ideaal

Kenmerken collectivisme

 • de har­monie moet alti­jd bewaard wor­den, geen directe confrontatie
 • een mis­stap lei­dt tot schaamte voor jezelf en je groep of team
 • op per­soon­lijkhei­d­stesten scoren mensen introvert
 • droefheid tonen wordt aange­moedigd, bli­jd­schap tonen niet
 • het soci­aal netwerk is een belan­grijk­ste informatiebron
 • per­soon­lijke relaties gaan vóór de taak
 • gelijkheid is een col­lec­tivis­tisch ideaal

Kenmerken masculiniteit

 • uitdag­ing, salaris, erken­ning en pro­motie belangrijk
 • man­nen moeten asser­tief, ambitieus en hard zijn
 • vrouwen moeten zacht zijn en gericht op relaties
 • ego’s wor­den opgeblazen
 • keuzes op basis van carrièremogelijkheden
 • lev­en om te werken

           

Kenmerken feminiteit

 • relaties en lev­en­skwaliteit belangrijk
 • vrouwen en man­nen moeten beschei­den zijn
 • ego’s wor­den verstopt
 • werken om te leven
 • grot­er deel van vrouwen in hogere beroepen

Kenmerken lage onzekerheidsvermijding

 • weinig stress, weinig angst
 • in per­soon­lijkhei­d­stest hoge score ‘vrien­delijkheid’
 • wat anders is, is interessant
 • mensen voe­len zich gelukkiger
 • min­der zor­gen over gezond­heid en geld
 • riskante investerin­gen
 • er moeten niet meer regels zijn dan strikt noodzakelijk
 • tol­er­antie voor onduidelijkheid en chaos
 • beter in uitvin­den, min­der goed in toepassen
 • geloof in gen­er­al­is­ten en gezond verstand
 • ruim­denk­end

           

Kenmerken hoge onzekerheidsvermijding

 • veel stress, veel angst
 • in per­soon­lijkhei­d­stest hoge score op ‘neu­roti­cisme’
 • sterke superego’s
 • wat anders is, is gevaarlijk
 • mensen voe­len zich min­der gelukkig
 • meer zor­gen over gezond­heid en geld
 • con­ser­vatieve investeringen
 • emo­tionele behoefte aan regels, zelfs als die onu­itvo­er­baar zijn
 • behoefte aan pre­cisie en formalisering
 • min­der goed in uitvin­den, beter in toepassen
 • geloof in spe­cial­is­ten en in tech­nis­che oplossingen
 • con­ser­vatisme

Kenmerken korte termijn gerichtheid

 • nas­treven van deug­den gericht op het verleden en op het heden
 • respect voor traditie
 • het voorkomen van gezichtsverlies
 • het vol­doen aan sociale verplichtingen

Kenmerken lange termijn gerichtheid

 • het streven van beloning in de toekomst
 • vasthoudend­heid
 • spaarza­amheid

Bron­nen: Rompel­man, O. (sd). De cul­tu­ur­di­men­sies vol­gens Hofstede.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in...

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Volgens de theorie van situationeel leiderschap, weet een goede leider de leiderschapsstijl aan te passen aan de...

BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model helpt bij een gestructureerde aanpak van...

Cultuurniveaus van Schein

Cultuurniveaus van Schein

Bij het duiden van (organisatie-)culturen is er een groot risico dat men te eenzijdig kijkt. Dat is zonde, want...