fbpx

Wat is competentiemanagement?

Competentiemanagement

In veel organ­isaties wordt er tij­dens beo­ordel­ings­ge­sprekken en dergelijke over com­pe­ten­ties gespro­ken. De oor­sprong daar­van ligt in de pop­u­lar­iteit van com­pe­ten­tie man­age­ment.

 

Introductie van competentiemanagement

Zo’n tien jaar gele­den werd com­pe­ten­tie­m­an­age­ment een hit in de wereld van HR en het werd door veel organ­isaties ingevo­erd. Er kwa­men func­tiecom­pe­ten­tieprofie­len en com­pe­ten­tieprofie­len van indi­vidu­ele medew­erk­ers. Daar­door waren onderne­min­gen in staat de com­pe­ten­tiedis­crepantie tussen func­tie en medew­erk­er vast te stellen. Dit hielp bij het streven naar een opti­male fit tussen func­tie en indi­vidu­ele medew­erk­er. Tevens kre­gen organ­isaties meer inzicht in welke ver­schil­lende func­ties medew­erk­ers kon­den vervullen op basis van hun com­pe­ten­ties. Hier­door kon­den medew­erk­ers flex­i­bel­er ingezet wor­den.

Inmid­dels is het com­pe­ten­tie­m­an­age­ment over het hoogtepunt van zijn pop­u­lar­iteit heen. In de Bouw­ste­nen voor Presteren wordt ook niet verder inge­gaan op het tech­nis­che stuk van com­pe­ten­tie­m­an­age­ment (de func­tiecom­pe­ten­tieprofie­len), maar we zoomen wel in op de indi­vidu­ele com­pe­ten­ties. In het bij­zon­der de Kern­com­pe­ten­ties.