Welke coachingsstijlen zijn er?

Als je een coach zoekt is het belan­grijk dat de coach­ingssti­jl bij jou past. Elke coach werkt op een unieke manier. Ieder met zijn of haar eigen sti­jl van coachen. Er zijn grofweg vijf coach­ingssti­jlen te herkennen:

  1. trans­for­matieve coachingsstijl
  2. ontwik­kel­ings­gerichte coachingsstijl
  3. oploss­ings­gerichte coachingsstijl
  4. resul­taat­gerichte coachingsstijl
  5. men­tor­ing.

In dit artikel wor­den de vijf sti­jlen van coach­ing verder uitgelegd.

5 ver­schillen coachingsstijlen

 

1. Transformationele coachingsstijl

De sti­jl van coach stim­uleert je je eigen antwo­or­den te vin­den. De coach stel je vra­gen over je motieven, bewee­gre­den en intrin­sieke moti­vatie. Het doel hier­bij is dat je door reflec­tie op een andere manier naar jezelf en je omgev­ing gaat kijken. Door­dat het gaat over een interne reflec­tie, die niet door een ander is opgelegd, ga je meer in mogelijkhe­den denken. Dat zorgt voor een snelle veran­der­ing. Een transformatie.

Bij deze manier van coach­ing wordt er niet naar een duidelijk doel toegew­erkt. Dat is niet voor iedereen even wenselijk. 

 

2. Ontwikkelingsgerichte coachingsstijl

De ontwik­kel­ings­gerichte coach­ingssti­jl heeft als doel het zelf­s­turend ver­mo­gen te ver­hogen. De coach­ing leert je hoe je je coachvraag kunt benaderen, maar ook hoe je toekom­stige vergelijk­bare coachvra­gen kunt aan­pakken. Deze coach­ingssti­jl sluit nauw aan bij de ontwik­kel­ing past bij je levensfase.

Deze manier van coach­ing is erg toekom­st­gericht. Als je meer wilt reflecteren op het “nu” dan is deze sti­jl niet de meest passende voor jou.

3. Oplossingsgerichte coachingsstijl

Bij deze sti­jl van coach­ing ligt de focus vooral op het creëren van een helder beeld van wat je wilt. Waar liggen je sterke pun­ten en welke suc­cesver­halen heb je. Deze posi­tieve manier van coach­ing stim­uleert de cre­ativiteit bij het vin­den van oplossin­gen. Daar­naast brengt deze sti­jl energie en doel­gerichtheid. Een voor­beeld van deze sti­jl is co-active coach­ing.

Deze sti­jl van coach­ing is gericht op halen van oplossin­gen uit jezelf. Wil je liev­er leren van een expert? Dan is men­tor­ing meer iets voor jou.

4. Resul­taat­gerichte coachingsstijl

De coach als moti­va­tor. Deze sti­jl stim­uleert het zetten van stap­pen om doe­len te bereiken. Door het zetten van kleine stap­jes ontwikkel je zelfvertrouwen. Daar­naast word je beter in staat om prob­le­men te analy­seren en kansen te herken­nen. Een voor­beeld hier­van is KATA-coach­ing.

Deze sti­jl van coach­ing is gericht op het halen van doe­len. Is voor jou ontwik­kel­ing de weg belan­grijk­er dan het resul­taat, dan past de trans­for­ma­tionele sti­jl waarschi­jn­lijk meer bij je.

 

5. Mentoring

De coach deelt bij deze sti­jl zijn of haar lev­enser­var­ing. Door het vertellen van ervarin­gen en ver­halen biedt de coach nieuwe per­spec­tieven. Hier­bij bli­jft de coach weg van het geven van het geven van adviezen. Door sto­ry­telling stim­uleert de coach de klant bij het oplossen van de coachvraag.

 

 

Mijn sti­jl van coachen: Oplossingsgericht

Mijn eigen coach­ingssti­jl is voor­namelijk een oploss­ings­gerichte coach­ingssti­jl. Bij mijn coach­ing ligt de focus vooral op het creëren van een helder beeld van wat je wilt. Waar liggen je sterke pun­ten en welke suc­cesver­halen heb je. Zo ontwikkel jij je cre­ativiteit bij het vin­den van oplossin­gen. Hier­door ontstaan energie en doelgerichtheid.

Deze coach­ingssti­jl heb ik mede ontwikkeld door een train­ing Co-Active coach­ing, mijn studie psy­cholo­gie en mijn MBA. Daar­naast ben ik ook getraind in KATA-coach­ing en ligt de resul­taat­gerichte coach­ingssti­jl ook dicht bij mijn per­soon­lijkheid. Afhanke­lijk van de leervraag van mijn klant, kies ik een aan­pak. Om op die manier een zo goed en snel mogelijk oplossin­gen voor de ervaren prob­le­men te realiseren.

 

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen. Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer over lei­der­schap­scoach­ing.