Elke coach werkt op een unieke manier. Maar zijn toch grofweg vijf coach­ingssti­jlen te herken­nen. In dit artikel wor­den ze uit­gelegd.

Tenslotte ver­tel ik meer over mijn eigen coach­ingssti­jl.

1. Transformationele coachingsstijl

De sti­jl van coach stim­uleert je je eigen antwo­or­den te vin­den. De coach stel je vra­gen over je motieven, bewee­gre­den en intrin­sieke moti­vatie. Het doel hier­bij is dat je door reflec­tie op een andere manier naar jezelf en je omgev­ing gaat kijken. Door­dat het gaat over een interne reflec­tie, die niet door een ander is opgelegd, ga je meer in mogelijkhe­den denken. Dat zorgt voor een snelle veran­der­ing. Een trans­for­matie.

2. Ontwikkelingsgerichte coachingsstijl

De ontwik­kel­ings­gerichte coach­ingssti­jl heeft als doel het zelf­s­turend ver­mo­gen te ver­hogen. De coach­ing leert je hoe je je coachvraag kunt benaderen, maar ook hoe je toekom­stige vergelijk­bare coachvra­gen kunt aan­pakken. Deze coach­ingssti­jl sluit nauw aan bij de ontwik­kel­ing past bij je lev­ens­fase.

3. Oplossingsgerichte coachingsstijl

Bij deze sti­jl van coach­ing ligt de focus vooral op het creëren van een helder beeld van wat je wilt. Waar liggen je sterke pun­ten en welke suc­cesver­halen heb je. Deze posi­tieve manier van coach­ing stim­uleert de cre­ativiteit bij het vin­den van oplossin­gen. Daar­naast brengt deze sti­jl energie en doel­gerichtheid. Een voor­beeld van deze sti­jl is co-active coach­ing.

4. Resultaatgerichte coachingsstijl

De coach als moti­va­tor. Deze sti­jl stim­uleert het zetten van stap­pen om doe­len te bereiken. Door het zetten van kleine stap­jes ontwikkel je zelfvertrouwen. Daar­naast word je beter in staat om prob­le­men te analy­seren en kansen te herken­nen. Een voor­beeld hier­van is KATA-coach­ing.

5. Mentoring

De coach deelt bij deze sti­jl zijn of haar lev­enser­var­ing. Door het vertellen van ervarin­gen en ver­halen biedt de coach nieuwe per­spec­tieven. Hier­bij bli­jft de coach weg van het geven van het geven van adviezen. Door sto­ry­telling stim­uleert de coach de klant bij het oplossen van de coachvraag.

Mijn eigen coachingsstijl

Mijn eigen coach­ingssti­jl is voor­namelijk een oploss­ings­gerichte coach­ingssti­jl. Deze heb ik mede ontwikkeld door een train­ing Co-Active coach­ing. Daar­naast ben ik ook getraind in KATA-coach­ing en ligt de resul­taat­gerichte coach­ingssti­jl ook dicht bij mij. Afhanke­lijk van de leervraag van mijn klant, kies ik een aan­pak. Om op die manier een zo goed en snel mogelijk resul­taat te boeken.

Lees meer over coach­ing