Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Vol­gens de the­o­rie van sit­u­a­tion­eel lei­der­schap, weet een goede lei­der de lei­der­schapssti­jl aan te passen aan de sit­u­atie. De sit­u­atie bepaalt de mate waarin en onder­s­te­unend en sturend gedrag nodig is. Wan­neer je de dimen­sies ‘onder­s­te­unend...
Impact van een leider

Impact van een leider

Wat is impact? Impact is dat­gene wat er niet is als jij er niet zou zijn. Impact is dus wat er ontstaat door jouw aan­wezigheid in je organ­isatie, je team, maar ook in je privéleven. Impact kan zow­el posi­tief als negatief zijn. Dit klinkt nu miss­chien nog een...
Coachingsvaardigheden voor leiders

Coachingsvaardigheden voor leiders

Jouw rol als leidinggevende Wan­neer je de rol van lei­d­inggevende hebt, heb je veel ver­ant­wo­ordelijkheid voor de mensen aan wie je lei­d­ing geeft. Wan­neer zij prob­le­men ervaren is het aan jou om hier iets aan te doen. Dat betekent dus niet dat je deze...
Delegeren. Hoe dan?

Delegeren. Hoe dan?

Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen. Waarom is delegeren moeilijk? Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun...
Waarom dan mama?

Waarom dan mama?

Afgelopen week legde ik onze dochter uit waarom ik de pres­i­dentsverkiezin­gen in de VS zo belan­grijk vond. Ik vertelde dat ik de huidi­ge pres­i­dent niet leuk vond en dat ik hoopte dat er een nieuwe pres­i­dent kwam. “Waarom dan mama?” Ik vertelde haar dat...
Kernwaarden in Leiderschap

Kernwaarden in Leiderschap

Jij wil als lei­der stressvrij je resul­tat­en boeken. Dat kan dat alleen als jouw Kern­waar­den op een juiste manier een plek kri­j­gen in je werk en de bedri­jf­s­cul­tu­ur. Jouw Kern­waar­den zijn een belan­grijke bouw­steen voor leiderschap.  Per­soon­lijke...