Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere symp­tomen en klacht­en die op een burnout kun­nen wijzen. Hoe herken je een burnout?

Er is vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Het ver­haal van Geert wordt door veel anderen met een burnout herkent.

Voorbeeld: De burnout ervaringen van Geert

Geert was alti­jd heel actief, gedreven en behulpza­am. Hij maak­te zon­der te mop­peren lange uren, nam alle ver­ant­wo­ordelijkheid op zich en hielp zijn collega’s uit de brand. Ook thuis bleef Ger­ard in de weer. Om 23 uur ’s avonds pak­te hij nog de stofzuiger en in het week­end kluste hij zow­el thuis als bij zijn net ver­huis­de schoo­noud­ers. Een vlieg­wiel dat niet stopte.

Maar de laat­ste tijd herkent Geert zichzelf niet meer. Hij heeft weinig puf en komt de bank nog nauwelijks af. Zijn tele­foon is een bron van stress en een gezel­lig feestje voelt als een opgave. Hij voelt zich opge­brand. Burnout.

Wan­neer je over een lan­gere peri­ode veel stress ervaart, raakt je sys­teem over­be­last. Je kunt dan in een burnout rak­en. Bij som­mige mensen, zoals Geert, uiten de symp­tomen van een burnout zich men­taal. Zij hebben psy­chis­che burnout-klacht­en.

burnout symptomen

Psychische burnout symptomen

De men­tale klacht­en bij een burnout zijn: last hebben van negatieve gedacht­en, piek­eren, en twi­jfe­len aan jezelf. Je bent besluiteloos,  prikkel­baar en je trekt je terug. Bij een ern­stige burnout kan iemand ook  paniek- en angstaan­vallen hebben.

Fysieke burnout klachten

Wan­neer iemand door een­hoog ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel de eerste symp­tomen van een burnout negeert en toch door­gaat, zal uitein­delijk het lichaam ingri­jpen. Dat is wat er bij mij gebeurde. Ik kreeg op mijn 31e een fysieke burnout. Hier­bij horen symp­tomen als slapeloosheid, rug­pi­jn, darmk­lacht­en, hartk­lop­pin­gen en migraine.

Kenmerken van een burnout

Veel voorkomende burnout verschijnselen

Vaak lopen de fysieke en de psy­chis­che burnout door elka­ar en ervaren bij­na alle mensen met een burnout de vol­gende symp­tomen:

 • Con­cen­tratiev­er­lies
 • Gevoel van machteloosheid
 • Wantrouwen
 • Lus­teloosheid
 • Gevoe­lens van onzek­er­heid
 • Slapeloosheid
 • Nek- en schoud­er­pi­jn
 • Vergee­tachtigheid

Risicofactoren voor het krijgen van een burnout

Er zijn een aan­tal per­soonsken­merken die het risi­co op een burnout ver­groten. Dat zijn:

 • Moeite met je grens aangeven
 • Veel piek­eren
 • Moeite met pri­or­iteit­en stellen, kijk ook naar het MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN
 • Lastig keuzes mak­en
 • Een hoog ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel
 • Gevoelig voor verwachtin­gen van anderen
Op het randje balanceren.

Burnout voorkomen

Herken jij deze risi­co­fac­toren bij jezelf? En voelt het alsof je af en toe pre­cies over het rand­je bal­anceert? Ga dan pre­ven­tief met jouw over­tuigin­gen en patro­nen aan de slag en voorkom een burnout! Kies voor een per­soon­lijk coach­ingstra­ject en raak niet over­be­last..

Denk je dat je al een burnout hebt? Ga dan naar een arts ! Laat je advis­eren over de behan­del­ing die het beste bij jouw sit­u­atie past. Herken je een burnout bij een col­le­ga? Ga dan in gesprek.

Lees meer over per­soon­lijke ontwik­kel­ing.