Downloads

Dit boek pre­sen­teert tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap. Het doel van de Bouw­ste­nen is het onder­s­te­unen van lei­ders bij ontspan­nen presteren. De Bouw­ste­nen zijn met weten­schap­pelijke the­o­rieën onder­bouwd, met voor­beelden ver­duidelijkt en met tips bruik­baar gemaakt. Ze zijn gemakke­lijk te begri­jpen en prak­tisch toepasbaar.

Met behulp van de for­mulieren uit het boek maak je jouw ken­nis met betrekking tot lei­der­schap expli­ci­et. Dat maakt je in staat om er naar te han­de­len. Het juiste te doen, weg te bli­jven van valkuilen en je te ontwikkelen.

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren door Emmy de Vrieze

Professionele ervaring

coach van man­agers, directeuren en ondernemers

Train­er Managementteams

Schri­jver & Spreker

SPS-NIP — Teamontwikkeling

Grafisch Lyceum Utrecht — Teamcoaching

Ancu­lus — Team­coach­ing leiderschapsteam 

Vebego — Teamcoaching

Hago Ned­er­land — Pro­ject­man­ag­er Leiderschapsontwikkeling

Hago Food & Indus­try — Team­coach­ing leiderschapsteam

Port of Ams­ter­dam — Team­coach­ing leiderschapsteam

NGA Human Resources — HR Man­ag­er HR Noord Europa

Qurius / Prod­ware — Train­er & Coach Per­soon­lijk Leiderschap

Poli­tieke par­tij — Afdelingsvoorzitter

Blogs

 

Wat te doen bij een burn-out?

Wat te doen bij een burn-out?

Aan­tal mensen met burn-out in 2020 Er is op dit moment ontzettend veel stress in Ned­er­land. Als we kijken naar onder­staande cijfers zien we bijvoor­beeld dat 70% van de werkne­mers zijn/haar werk stressvol vin­dt. De verwacht­ing is dat dit per­cent­age nog gaat stijgen.…

Delegeren. Hoe dan?

Delegeren. Hoe dan?

Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen. Waarom is delegeren moeil­ijk? Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun teamleden…

Delegeren. Hoe dan?

Coachingsvaardigheden voor leiders

Jouw rol als lei­d­inggevende Wan­neer je de rol van lei­d­inggevende hebt, heb je veel ver­ant­wo­ordelijkheid voor de mensen aan wie je lei­d­ing geeft. Wan­neer zij prob­le­men ervaren is het aan jou om hier iets aan te doen. Dat betekent dus niet dat je deze prob­le­men voor hen…