leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

BOB-model

BOB staat voor beeld­vorm­ing – oordeelsvorm­ing – besluitvorm­ing. Het BOB-mod­el helpt bij een gestruc­tureerde aan­pak van een prob­leem om tot een besluit te komen.

In veel ver­gaderin­gen bin­nen organ­isaties wor­den er besluiten genomen waar eigen­lijk niet zo goed is over nagedacht.  Vaak is er vol­doende tijd besteed aan het in kaart bren­gen van de sit­u­atie en daar geza­men­lijk over te spreken en na te denken. Ook lopen in veel over­leggen de fas­es van beeld­vorm­ing, oordeelsvorm­ing en besluitvorm­ing door elka­ar heen.

Door de fas­es in het BOB-mod­el goed te door­lopen ontstaat er meer struc­tu­ur in het besluitvorm­ing­spro­ces en wor­den er meer gefun­deerde beslissin­gen genomen.

BOB-model

Fase 1: Beeldvorming

Vra­gen om te bespreken in deze fase

 • Wat weten we?
 • Klopt alles wat we (denken te) weten?
 • Wat weten we niet?
 • Hebben we die infor­matie echt nodig om tot een goed besluit te komen?
 • Hoe gaan we de ont­brek­ende infor­matie verzamelen?

Resul­taat na het goed door­lopen van deze fase

 • Iedereen heeft het­zelfde beeld voor ogen
 • Actieplan om aan infor­matie te komen

Fase 2: Oordeelsvorming

Vra­gen om te bespreken in deze fase

 • Wat is ons doel?
 • Waar mak­en we ons zor­gen over?
 • Wat zou onze zor­gen verminderen?
 • Aan welke voor­waar­den moet het besluit vol­doen om accept­abel te zijn?

Resul­taat na het goed door­lopen van deze fase

 • Geza­men­lijke belan­gen, cri­te­ria en voor­waar­den in beeldFase 3: Besluitvorming

Vra­gen om te bespreken in deze fase

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we doen?
 • Weet iedereen welk besluit genomen is?
 • Is iedereen het eens met het besluit?

Resul­taat na het goed door­lopen van deze fase

 • Besluit (advies, actieplan, e.d.)

Je bent misschien ook geïnteresseerd in...

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Volgens de theorie van situationeel leiderschap, weet een goede leider de leiderschapsstijl aan te passen aan de...

Cultuurniveaus van Schein

Cultuurniveaus van Schein

Bij het duiden van (organisatie-)culturen is er een groot risico dat men te eenzijdig kijkt. Dat is zonde, want...

Cultuurdimensies van Hofstede

Cultuurdimensies van Hofstede

Definitie van Cultuur Volgens Hofstede wordt het denken, doen en laten van de mens voor een deel bepaald door de...