Artikelen en vlogs over leiderschap

Lei­der­schap kun je vanu­it ver­schil­lende inval­shoeken benaderen. Daar­bij kun je denken aan lei­der­schapssti­jlen, defin­i­ties, lei­der­schap­scoach­ing en wat er gevraagd wordt van lei­ders. Gebruik deze artike­len en video’s om jouw ken­nis over dit onder­w­erp te ver­groten. Ontwikkel jouw lei­der­schap met alles over leiderschap!

 

De persoonlijkheid van leiderschap

Lei­der­schap kun je bek­ijken alsof het een per­soon­lijkheid is. Net als de ijs­berg van McClel­land. Een ijs­berg met diverse niveaus, zicht­baar en onzicht­baar. Lees meer…

 

Definities

Er bestaan heel veel defin­i­ties van lei­der­schap. Er wor­den hier een aan­tal formele defin­i­ties benoemd. Ik eindig uit­er­aard met mijn eigen defin­i­tie! Lees meer…

 

Bestaat de geboren leider?

Tij­dens mijn studie psy­cholo­gie werd regel­matig de dis­cussie gevo­erd of een mens voor­namelijk gevor­md wordt door aange­boren eigen­schap­pen of door opvoed­ing. Lees meer…

 

Trainingen leiderschap

Wij bieden diverse lei­der­schap­train­in­gen aan. Train­in­gen voor man­agers, directeuren en onderne­mers. De lei­der­schap­strain­in­gen helpen jou bij jouw per­soon­lijke ontwik­kel­ing. Lees meer…

 

Kernwaarden

Jij wil als lei­der stressvrij je resul­tat­en boeken. Dat kan dat alleen als jouw Kern­waar­den op een juiste manier een plek kri­j­gen in je werk. Lees meer…

 

Leiderschapscoaching

Tij­dens de coach­ing leer jij als lei­der wat er voor jou nodig is om stressvrij en resul­taat­gericht jouw per­soon­lijk doe­len realiseert. Lees meer…

 

Wat is leiderschap?

Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? Lees meer…

 

Leiderschap & skills

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties veel van hun management.

Dit doe jij alle­maal! Lees meer…

 

De discussie over leiderschap

In deze vlog ver­tel ik je meer over de dis­cussie over wat lei­der­schap is en wat mijn eigen defin­i­tie van is. Bek­ijk de video…

Blog posts

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Wat doen suc­cesvolle mensen? En wat doe jij? Iedereen boekt weleens suc­cessen. Bijvoor­beeld door een pro­motie, goede voorne­mens of plan­nen die je gere­aliseerd hebt. Je hebt je door niets of nie­mand lat­en tegen­houden en je plan goed weten uit te voeren. Maar wat heeft…

Lees meer
Wat te doen bij een burn-out?

Wat te doen bij een burn-out?

Aan­tal mensen met burn-out in 2020 Er is op dit moment ontzettend veel stress in Ned­er­land. Als we kijken naar onder­staande cijfers zien we bijvoor­beeld dat 70% van de werkne­mers zijn/haar werk stressvol vin­dt. De verwacht­ing is dat dit per­cent­age nog gaat stijgen.…

Lees meer
Delegeren. Hoe dan?

Delegeren. Hoe dan?

Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen. Waarom is delegeren moeil­ijk? Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun teamleden…

Lees meer
Perfectionisme. Wat levert het op?

Perfectionisme. Wat levert het op?

Een aanzien­lijk deel van mijn klanten heeft last per­fec­tion­isme. Ze werken super­hard, streven naar het beste en zijn enorm streng voor zichzelf. Vaak stel ik hun de vraag wat hun per­fec­tion­isme hen oplev­ert. De posi­tieve kant van per­fec­tion­isme Met het streven om het…

Lees meer
Hoe kan ik stress en burn-out voorkomen?

Hoe kan ik stress en burn-out voorkomen?

Wist je dit over stress en burn-out…? …70% van de werkne­mers in Ned­er­land zijn/haar werk stressvol vin­dt? …25% van de Euro­pea­nen risi­co loopt op gezond­hei­d­sprob­le­men van­wege stress op het werk? …4 van de 10 werkne­mers van mening is dat er niet goed wordt omgegaan…

Lees meer
De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokken­heid is een mod­el van Stephen Cov­ey. De cirkel van invloed is dat waar jij con­t­role over hebt, waar je invloed op kunt hebben. Dat zijn jouw gedacht­en, mind­set en gedrag. De cirkel van betrokken­heid is dat­gene waar je iets van vindt.…

Lees meer
MBTI-types

MBTI-types

De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid kri­jgt. Je kri­jgt inzicht in din­gen die je moeit­eloos afgaan en wat je energie kost. Ook biedt het veel infor­matie over wat er met jou gebeurt bij stress.…

Lees meer
Thuiswerken en stress

Thuiswerken en stress

Thuiswerken en coro­na. De indel­ing van ons werk en lev­en is flink gewi­jzigd. We werken veel meer vanu­it huis. Daar­door ben je ook veel thuis. Maar heb je met dat thuiswerken ook min­der stress? Lees onder­aan dit artikel onze tips voor thuiswerken. Hoeveel mensen zijn…

Lees meer
Waarom dan mama?

Waarom dan mama?

Afgelopen week legde ik onze dochter uit waarom ik de pres­i­dentsverkiezin­gen in de VS zo belan­grijk vond. Ik vertelde dat ik de huidi­ge pres­i­dent niet leuk vond en dat ik hoopte dat er een nieuwe pres­i­dent kwam. “Waarom dan mama?” Ik vertelde haar dat Trump moeilijk…

Lees meer

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Wat doen suc­cesvolle mensen? En wat doe jij? Iedereen boekt weleens suc­cessen. Bijvoor­beeld door een pro­motie, goede voorne­mens of plan­nen die je gere­aliseerd hebt. Je hebt je door niets of nie­mand lat­en tegen­houden en je plan goed weten uit te voeren. Maar wat heeft…

Wat te doen bij een burn-out?

Aan­tal mensen met burn-out in 2020 Er is op dit moment ontzettend veel stress in Ned­er­land. Als we kijken naar onder­staande cijfers zien we bijvoor­beeld dat 70% van de werkne­mers zijn/haar werk stressvol vin­dt. De verwacht­ing is dat dit per­cent­age nog gaat stijgen.…

Delegeren. Hoe dan?

Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen. Waarom is delegeren moeil­ijk? Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun teamleden…

Perfectionisme. Wat levert het op?

Een aanzien­lijk deel van mijn klanten heeft last per­fec­tion­isme. Ze werken super­hard, streven naar het beste en zijn enorm streng voor zichzelf. Vaak stel ik hun de vraag wat hun per­fec­tion­isme hen oplev­ert. De posi­tieve kant van per­fec­tion­isme Met het streven om het…

Coachingsvaardigheden voor leiders

Jouw rol als lei­d­inggevende Wan­neer je de rol van lei­d­inggevende hebt, heb je veel ver­ant­wo­ordelijkheid voor de mensen aan wie je lei­d­ing geeft. Wan­neer zij prob­le­men ervaren is het aan jou om hier iets aan te doen. Dat betekent dus niet dat je deze prob­le­men voor hen…

Hoe kan ik stress en burn-out voorkomen?

Wist je dit over stress en burn-out…? …70% van de werkne­mers in Ned­er­land zijn/haar werk stressvol vin­dt? …25% van de Euro­pea­nen risi­co loopt op gezond­hei­d­sprob­le­men van­wege stress op het werk? …4 van de 10 werkne­mers van mening is dat er niet goed wordt omgegaan…

De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokken­heid is een mod­el van Stephen Cov­ey. De cirkel van invloed is dat waar jij con­t­role over hebt, waar je invloed op kunt hebben. Dat zijn jouw gedacht­en, mind­set en gedrag. De cirkel van betrokken­heid is dat­gene waar je iets van vindt.…

MBTI-types

De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid kri­jgt. Je kri­jgt inzicht in din­gen die je moeit­eloos afgaan en wat je energie kost. Ook biedt het veel infor­matie over wat er met jou gebeurt bij stress.…

Thuiswerken en stress

Thuiswerken en coro­na. De indel­ing van ons werk en lev­en is flink gewi­jzigd. We werken veel meer vanu­it huis. Daar­door ben je ook veel thuis. Maar heb je met dat thuiswerken ook min­der stress? Lees onder­aan dit artikel onze tips voor thuiswerken. Hoeveel mensen zijn…

Waarom dan mama?

Afgelopen week legde ik onze dochter uit waarom ik de pres­i­dentsverkiezin­gen in de VS zo belan­grijk vond. Ik vertelde dat ik de huidi­ge pres­i­dent niet leuk vond en dat ik hoopte dat er een nieuwe pres­i­dent kwam. “Waarom dan mama?” Ik vertelde haar dat Trump moeilijk…

Kerngedachte van deze site

 

Deze web­site mag je zien als een bron van inspi­ratie om jou te helpen bij het ontwikke­len van mooi en zin­vol lei­der­schap. Om jezelf en je team of organ­isatie te ont­plooien en te ontwikke­len vanu­it vri­jheid, ver­ant­wo­ordelijkheid en kracht.

De Kerngedachte van deze site bestaat uit een aan­tal basisideeën met betrekking tot leiderschap.

Het eerste basisidee is de over­tuig­ing dat jij, ik en alle mensen die dit lezen de juiste inten­ties hebben. Wij zetten lei­der­schap in om ons eigen lev­en en dat van de mensen om ons heen een beet­je mooier te maken.

Het tweede basisidee is dat er met betrekking tot lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing geen goed of fout bestaat. Gedrag kan meer of min­der passend zijn in een sit­u­atie, maar een zwart/wit-oordeel over de juis­theid kan niet wor­den geveld.

Het laat­ste basisidee van de kerngedachte is dat ervarin­gen, weten­schap­pelijke the­o­rieën, kun­st en de natu­ur een bron zijn van inspi­ratie. Jij kunt voor jezelf bepalen wat je hieruit mee­neemt en wat je naast je neerlegt.

 

Over persoonlijk leiderschap

 

In het voor­jaar van 2019 stond ik met een moed­er op het school­plein te prat­en. Ik deed mijn beklag over mensen die naar mijn mening te lang zak­en voor zich uitschuiv­en en daar­door afsprak­en niet nakomen. Zij hield mij een spiegel voor. Mijn verwachtin­gen van anderen waren hoogst­waarschi­jn­lijk niet real­is­tisch. Ik legde hen namelijk naast dezelfde meet­lat als die ik voor mijzelf hanteer. Maar, zei zij, ik had wel een erg hoog zelf­s­tar­tend ver­mo­gen. Dat mocht ik niet van anderen verwacht­en. Ik liep bedu­usd weg bij dat gesprek. Ik? Een erg hoog zelf­s­tar­tend ver­mo­gen? Een sterke eigen­schap waar ik me totaal niet bewust van was. Die dag zat ik nog veel met het school­pleinge­sprek in mijn hoofd. Mijn gedacht­en dreven af naar de peri­ode waarin mijn zelf­s­tar­tend ver­mo­gen ontkiemde en een sterke eigen­schap werd.

Een MBA

Vijf jaar gele­den vol­gde ik een MBA. Ik was eerder afges­tudeerd in de sociale psy­cholo­gie en ik wilde naast die ogen­schi­jn­lijk “softe” studie een bredere the­o­retis­che basis kweken op een meer “hard” vak als bedri­jf­skunde. Daar­naast ston­den mijn man en ik op de wachtli­jst om een kind­je te adopteren en wilde ik de lange wacht­ti­jd nut­tig en leuk best­e­den. Tenslotte wilde ik naast een veeleisende baan iets doen wat echt van mijzelf was, waar ík voor had gekozen en waar­door ik me ontwikkelde. Tijd voor mezelf. Ik keek uit naar inspir­erende avon­den vol nieuwe inzicht­en en waarde­volle discussies.

De MBA-studie heeft me veel gebracht. The­o­retis­che ken­nis, een netwerk en een mooie titel. En tijd voor mezelf. Toch zag deze tijd er wel heel anders uit dan ik verwacht had. De MBA bleek vooral de ultieme test voor mijn dis­ci­pline. De col­leges waren op don­derdag­mid­dag en ‑avond, ter­wi­jl het werk gewoon door­den­derde en ik in de pauzes in con­fer­ence calls zat en tussendoor spoed­mails beant­wo­ordde. Alle­maal aflei­din­gen die tussen mij en mijn inspir­erende col­leges in zaten.

 

Tijd voor mezelf

Alleen met het aan­wezig zijn bij inspir­erende lessen haalde ik mijn papiert­je niet. Helaas! Week­end na week­end vulde ik de “tijd voor mezelf” met het schri­jven van papers, het lezen van artike­len en het doen van onder­zoeken. Feestjes zei ik af, luieren op de bank was er niet meer bij en de tijd voor sociale con­tacten werd beperkt tot het min­i­mum. Om mij heen werd nie­mand heel blij van alle tijd die ik aan mijn studie besteed­de. Mijn collega’s, mijn fam­i­lie, mijn vrien­den, mijn man. Om mij heen leverde iedereen in, maar ik haalde vak na vak en jaar na jaar. Vol ent­hou­si­asme stortte ik me steeds weer op een nieuw onder­w­erp en verdiepte ik me in nieuwe casussen en nieuwe organ­isaties. Tot­dat mijn the­sis naderde. En ik in elka­ar stortte.

Vooraf­gaand aan de MBA snak­te ik naar “tijd voor mezelf”. Tijd vol inspi­ratie. Inspi­ratie die ik broodnodig had naast mijn veeleisende en verve­lende baan. Maar die MBA werd ook voor een groot deel “moeten”. Het cur­ricu­lum stond inge­p­land en mijn trots maak­te dat ver­trag­ing geen optie was. Dit alles liep par­al­lel aan al het “moeten” dat ik op mijn werk had. Een giftige com­bi­natie die er voor zorgde dat ik mezelf bleef oprekken tot­dat de rek eruit was. Ik kreeg een burn-out én kreeg de kei­harde les dat steeds maar door­den­deren en te hard werken zich uitein­delijk wreken.

 

Kernkwaliteiten

En toch, ik kijk met heel veel plezi­er terug op de tijd dat ik mijn MBA vol­gde. Op alle mooie the­o­rieën, lessen en mensen die ik leerde ken­nen. Maar vooral op de opbrengst die ik totaal niet verwacht had. Mijn nieuwe sterke eigen­schap. Een Kernkwaliteit om in te zetten in mijn ken­nis over leiderschap.

Kernkwaliteit­en zijn de zak­en waarmee je het ver­schil kunt mak­en tussen aan je doe­len werken en daad­w­erke­lijk presteren. Bijvoor­beeld mijn bovengemid­deld hoog zelf­s­tar­tend ver­mo­gen. Dat is één van mijn Kernkwaliteit­en. Deze Kernkwaliteit maakt dat ik bij tegen­wind en aflei­din­gen overeind kan bli­jven staan en recht op mijn doel afga. Deze eigen­schap helpt mij in mijn car­rière, bij het opzetten van mijn eigen bedri­jf en bij het schri­jven van mijn boek.

In mijn boek ga ik in op de tien Bouw­ste­nen voor Presteren, waaron­der de Kernkwaliteit­en. Ik weet zek­er dat dit boek jou zal helpen bij het definiëren van jouw eigen Kernkwaliteit­en én de andere Bouw­ste­nen voor Presteren. Zo word jij in staat gesteld om jouw ambities moeit­eloos te realiseren.