FIRO‑B

Wat is dat?

FIRO‑B is een instru­ment dat helpt bij het kri­j­gen van inzicht in hoe jij con­tact hebt met anderen. Dit doe je door het invullen van een vra­gen­li­jst, waar­na duidelijk wordt wat anderen van jou zien en welke behoeften jij zelf hebt. Deze inzicht­en kun je onder inzetten voor meer effec­tieve en suc­cesvolle werkrelaties.

Het FIRO-B-instrument

Geeft aan hoe je geneigd bent je te gedra­gen ten opzichte van anderen en hoe je wilt dat zij zich ten opzichte van jou gedragen.

De FIRO-B-resul­tat­en helpen bij het ver­groten van zelfinzich­top een aan­tal belan­grijke gebieden, waaron­der de manier waarop je omgaat met inter­per­soon­lijke relaties en je eigen sociale behoeften, hoe anderen jou zien en hoe jij hen ziet.

Het FIRO-rap­port geeft ook jouw voorkeuren aan met betrekking tot twee ver­schil­lende aspecten van elk van de bovenge­noemde behoeftege­bieden. Zo kom je tot een per­soon­lijk profiel.

 

Jouw FIRO-B-profiel

Dit profiel is een rap­port van je resul­tat­en op de ver­toonde en gewen­ste aspecten van de drie inter­per­soon­lijke behoeften die door het FIRO-B-instru­ment wor­den verkend:

1. Inclusie

Dit gaat over erken­ning, erbij horen, deel­name, con­tact met anderen en je relatie tot groepen.

2. Controle

Dit betre­ft invloed, lei­der­schap, ver­ant­wo­ordelijkheid en besluitvorming.

3. Affectie

Dit gaat over nabi­jheid, warmte, gevoe­ligheid, open­heid en je relatie met andere mensen.

Per behoeftege­bied wor­den twee com­po­nen­ten in kaart gebracht. 

A. Vertoond gedrag
  • Hoe graag ini­tieert je het gedrag?
  • Hoe gedraag je je daad­w­erke­lijk met betrekking tot de drie inter­per­soon­lijke behoeften?
  • Hoe pret­tig voel je je in het uitvo­eren van het gedrag dat is gekop­peld aan de drie behoeften?
B. Gewenst gedrag
  • Hoe graag wil je dat anderen het ini­ti­atief nemen?
  • Hoe graag wil je aan de ont­van­gende kant van dat gedrag staan?
  • Hoe pret­tig voel je je als anderen hun gedrag, dat is gekop­peld aan de drie behoeften, op jou richten?

 

De scores op de zes aspecten van het rap­port geven je diep­gaand inzicht en bieden veel input voor verdere per­soon­lijke ontwikkeling.

 

FIRO-B gecertificeerd teamcoach